Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


Ogłoszenia

11. Zamawiający – Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wiaty i pomostu.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

wykaz usług

Wzór umowy

10. Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie

Termin składania ofert: 13.07. 2015 r.
Nazwa stanowiska pracy Starszy strażnik Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich (pełny wymiar czasu pracy)
Miejsce pracy: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, 14-230 Jerzwałd 62
Ogłoszono dnia: 2.07.2015 r.
Nr ogłoszenia 1/2015
Id stanowiska: ………………………………..
Zlecający: Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie
I. Lista wybranych osób: Krzysztof Biełuś
II. Uzasadnienie wyniku:
 
Pan Krzysztof Biełuś    spełnił wszystkie wymagania  formalne dotyczące kandydata na wolne stanowisko urzędnicze zamieszczone w ogłoszeniu nr 1/2015  
 
Dyrektor Zespołu Parków
Krajobrazowych w Jerzwałdzie

9. Informacja o wynikach wstępnej selekcji kandydatów

Termin składania ofert 13.07.2015 r.
Nazwa stanowiska pracy Starszy strażnik Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich  (pełny wymiar czasu pracy)
Miejsce pracy: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie 14-230 Jerzwałd 62
Ogłoszono dnia: 2.07.2015 r.
Nr ogłoszenia:  1/2015
Id stanowiska: ………………………………..
Zlecający: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
 
3.      Informacje dodatkowe dotyczące kandydatów:
O kolejnym etapie naboru (rozmowie kwalifikacyjnej) na ww. stanowisko kandydaci, spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie, mailowo.
 
II. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne:
 
Lp.
Nazwisko i imię
Miejsce zamieszkania
 
1.    
 
Krzysztof Biełuś
 
Jerzwałd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzysztof Słowiński
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
 

8.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Nr 1/2015                                                                                                          

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
14-230 Jerzwałd, Jerzwałd 62

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
Termin składania ofert: 13 lipca 2015 r.
Nazwa stanowiska pracy ( wymiar etatu):  Starszy Strażnik Zespołu Parków. Pełny wymiar czasu pracy.
 
Miejsce pracy: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
                         Jerzwałd 62, 14 – 230 Jerzwałd
Ogłoszono dnia 2. 07. 2015 r.
Nr zgłoszenia 1/2015
Id ogłoszenia.................................
Zalecenie: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.  
 
I Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
a.       Wymagania niezbędne:
 
1.Obywatelstwo polskie, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Staż pracy w jednostkach samorządowych – minimum 3 lata,
3.Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody
i środowiska, o samorządzie i pracownikach samorządowych,
4. Wykształcenie - min. średnieo preferowanym profilu : biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, budownictwo,
5. Prawo jazdy kategorii B, biegła znajomość obsługi komputera ,
6. Znajomość obszaru Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
 
 
b.       Wymagania dodatkowe:
 
1.Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
2.Zdolność analitycznego myślenia, sprawne redagowanie tekstów, posługiwanie się mapami
3. Znajomość podstawowa języka obcego,
4. Znajomość programów komputerowych i sieci,
5. Obsługa stron internetowych Parku,
6. Znajomość i obsługa GPS,
7.Tworzenie map numerycznych,
8. Obsługa i tworzenie witryn internetowych, map wirtualnych i interaktywnych,
9. Znajomość i obsługa programów graficznych i edytorskich,
10. Obsługa kotłów węglowych sieci CO.
 
 
II Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
 
1.      Prowadzenie kontroli obiektów i obszarów poddanych ochronie przyrody w zakresie
przestrzegania obowiązujących przepisów 
2.      Współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami
ekologicznymi, i innymi podmiotami mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego. 
3.      Opiniowanie projektów działalności gospodarczej, usługowej, lokalizacji i eksploatacji
surowców na terenie ZPK, opiniowanie wycinki drzew,
4.      Udział w łącznych patrolach w ramach współdziałania z Policją, Strażą Rybacką, Leśną
5.      Legitymowanie osób naruszających przepisy ustawy o ochronie przyrody,
6.      Obsługa technicznaurządzeń i samochodów służbowych.    
 
III Wymagane dokumenty:
 
1.       List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku
2.       Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
3.       Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
4.       Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
5.       Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.       Referencje, opinie.
7.       Oryginał kwestionariusza osobowego dostępnego w sekretariacie Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie.
8.       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9.       Oświadczenie o niekaralności (braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
10.   Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
11.   Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
IV Termin, sposób i miejsce:
a.       Termin:
                             13.07. 2015 r. do godziny 15:30
 
b. Dokumenty aplikacyjne:
list motywacyjny, życiorys zawodowy ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 l sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr233, poz.1458).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiemkandydata oraz dopiskiem. Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska , numer edycji oraz id ogłoszenia ).
c.       Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich 14-230 Jerzwałd, lub przesłać listem poleconym w wyznaczonym terminie (liczy się data rzeczywistego wpłynięcia do biura).
 
V Informacje dodatkowe:
Aby zakwalifikować się do kolejnego naboru, kandydat musi spełnić zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz założyć komplet wymaganych dokumentów.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie po wyżej określonym terminie,           w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.pkwim.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie 62, 14-230 Jerzwałd.
 
Krzysztof Słowiński
Dyrektor
Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie     
 
Do pobrania:
1. Formularz opisu stanowiska
2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Oświadczenie o niekaralności
 

7. Zespół Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg na Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów dla zadań realizowanych w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.

Ogłoszenie do pobrania

Więcej dowiesz się tutaj

Rozstrzygnięcie przetargu

 

6. Informacja o wynikach naboru ---------  Zmiana 22.05.2014

Lista wybranych osób:

- Jacek Januszewski, Zieleń. - zrezygnował!

- Agnieszka Drapiewska, Iława

Uzasadnienie wyniku:

Pan Jacek Januszewski zrezygnował ze stanowiska ze względu na niskie wynagrodzenie.

Następny kandydat na wolne stanowisko urzędnicze - Pani Agnieszka Drapiewska uzyskała liczbę punktów 8.

Spełniła wszystkie wymagania formalne dotyczące kandydata na wolne stanowisko urzędnicze zamieszczone w ogłoszeniu nr 1/2014.

Krzysztof Słowiński

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie

 

5.

Informacja o wynikach wstępnej selekcji kandydatów
 
Termin składania ofert 25.04.2014
Nazwa stanowiska pracy specjalista ds. ochrony przyrody , środowiska i krajobrazu , oraz strażnik Parków (pełny wymiar czasu pracy)
Miejsce pracy: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich                        14-233 Jerzwałd, Jerzwałd 62
Ogłoszono dnia: 07.04.2014 r.
Nr ogłoszenia:  1/2014
Id stanowiska: ………………………………..
Zlecający: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
 
 Informacje dodatkowe dotyczące kandydatów:
O kolejnym etapie naboru (rozmowie kwalifikacyjnej) na ww. stanowisko kandydaci, spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie, mailowo.
 
 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne:
 
 
Lp.
Nazwisko i imię
Miejsce zamieszkania
 
1.    
 
Joanna Jarząbek
 
Jarnołtowo
 
2.
 
Agnieszka Drapiewska
 
Iława
3.
 
 
Jacek Januszewski
 
Zieleń
 
 
 
 
 
 
 Krzysztof Słowiński
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Nr 1/2014                                                                                                               
 
Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
Termin składania ofert    25.04.2014 r.
Nazwa stanowiska pracy ( wymiar etatu) Specjalista ds. ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu, oraz strażnik Parków. Pełny wymiar czasu pracy.
 
Miejsce pracy; Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
                         Jerzwałd 62,  14 - 233 Jerzwałd
Ogłoszono dnia 7. 04. 2014 r.
Nr zgłoszenia 1/2014
 
Zalecenie; Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.  
 
I Wymagania w stosunku do kandydatów ;
 
a.       Wymagania niezbędne;
 
1.Obywatelstwo polskie, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Odbyty staż w jednostkach państwowych, samorządowych lub organizacjach pozarządowych na podobnym stanowisku.
3.Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
4. Wyksztalcenie  - wyższe,
     Kierunek studiów – Biologia, Ochrona Środowiska, Leśnictwo lub pokrewne
5. Prawo jazdy kategorii B, biegła znajomość obsługi komputera
 
b.      Wymagania dodatkowe;
 
1.Umiejetność pracy w zespole, komunikatywność,
2.Zdolność analitycznego myślenia, sprawne redagowanie tekstów, posługiwanie się mapami
3. Znajomość podstawowa języka obcego
4.Umiejętnośc pracy z młodzieżą szkolną , dorosłymi – prowadzenie zajęć edukacyjnych
 
II  Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku :
 
        1.Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, identyfikacja i ocena zagrożeń wewnętrznych i   
zewnętrznych Parku , wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie zagrożeń.               
        2.Gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody i wartości historycznych, kulturowych ,
        etnograficznych. 
        3. Współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami
         ekologicznymi, i innymi podmiotami mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego.  
        4.Opiniowanie projektów działalności gospodarczej, usługowej, lokalizacji i eksploatacji
         surowców na terenie ZPK, opiniowanie wycinki drzew,
        5. Pisanie w razie potrzeby wniosków o dotacje, sprawozdań
        6. Prowadzenie w razie potrzeby zajęć dydaktycznych .
        7. Funkcja Strażnika Parków i prowadzenie Posterunku Straży Parków.
 
III Wymagane dokumenty :
 
1.      List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku
2.      Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
3.      Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
4.      Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
5.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.      Referencje, opinie.
7.      Oryginał kwestionariusza osobowego dostępnego w sekretariacie Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie.
8.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9.      Oświadczenie o niekaralności (braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
10. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
11. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
IV Termin, sposób i miejsce:
 
a.       Termin:
                             25 kwiecień 2014 r.
b.
 
Dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, życiorys zawodowy ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:                 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 l sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr233, poz.1458).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiemkandydata oraz dopiskiem. Dotyczy naboru na stanowisko ( wskazać nazwę stanowiska , numer edycji oraz id ogłoszenia ).
c.       Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich 14-233 Jerzwałd, lub przesłać listem poleconym w wyznaczonym terminie ( liczy się data rzeczywistego wpłynięcia do biura).
 
V Informacje dodatkowe ;
Aby zakwalifikować się do kolejnego naboru, kandydat musi spełnić zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz założyć komplet wymaganych dokumentów.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej; www.pkwim.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie 62, 14-233 Jerzwałd.
 
Dyrektor
Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie                                                                                             

 

Do pobrania:

1. Formularz opisu stanowiska

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3. Oświadczenie o niekaralności

 

 

 

 

 

3.

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, 14-233 Jerzwałd 62, tel. 89-758-85-27 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu:
Renault Kangoo                     1.5 dCi Expression
Rok produkcji                          2004
Przebieg                                   211036 km
Cena wywoławcza                  5 228,00 zł
Stan techniczny pojazdu:       niesprawny
 
Pisemne oferty z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu” należy składać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 5.12.2013 r. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5.12.2013 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie.
Samochód można oglądać w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie w godzinach 9:00 – 12:00. Osoba odpowiedzialna Pan Zygmunt Skórka.
 Jerzwałd, dnia 20.11.2013 r.
 
Zdjęcia samochodu TUTAJ
 

2.

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich ogłasza przetarg na "Wykonanie małej infrastruktury na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich".

Do pobrania ogłoszenie

Więcej na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/524/Zamowienia_publiczne_do_Jednostek_Organizacyjnyc/

 

1.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie (14-233 Jerzwałd 62, tel/fax 89-758-85-27) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pod nazwą „Mała infrastruktura na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”.

 

Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. (PDF)

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich - Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. (PDF)

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pod nazwą „Mała infrastruktura na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty - TUTAJ.

 

 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę