Przybyłowo. Fot. Zygmunt Gawron Przybyłowo. Fot. Zygmunt Gawron
Zalew Wiślany oglądany z okolic Kamionka Wielkiego. Fot. Zygmunt Gawron Zalew Wiślany oglądany z okolic Kamionka Wielkiego. Fot. Zygmunt Gawron
Okolice wsi Ogrodniki. Fot. Zygmunt Gawron Okolice wsi Ogrodniki. Fot. Zygmunt Gawron
Zima w okolicach Suchacza. Fot. Zygmunt Gawron Zima w okolicach Suchacza. Fot. Zygmunt Gawron
Przystań rybacka w Kamionku Wielkim. Fot. Zygmunt Gawron Przystań rybacka w Kamionku Wielkim. Fot. Zygmunt Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

Historia

W kwietniu 1985 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu zadecydowała o utworzeniu w dawnym województwie elbląskim Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, w skład którego – oprócz kilkunastu obszarów chronionego krajobrazu – weszły dwa parki krajobrazowe. Trzy lata później system ten uzyskał formalnego, instytucjonalnego zarządcę: mieszczący się w Elblągu Zarząd Parków Krajobrazowych „Mierzeja Wiślana” i „Wzniesienia Elbląskie”.

Zainicjowana w styczniu 1999 roku reforma podziału administracyjnego sprawiła, że pierwszy z wymienionych parków znalazł się w granicach województwa pomorskiego, natomiast Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, zajmujący aktualnie powierzchnię 13.417,47 ha wraz liczącą 7.679,16 ha otuliną, „przejęło” utworzone wówczas województwo warmińsko-mazurskie.

Warto w tym miejscu przytoczyć daty, które wyznaczają kolejne rozdziały wieloletniej historii Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej:

1976
W zatwierdzonym przez Wojewódzką Radę Narodową w Elblągu planie zagospodarowania przestrzennego województwa elbląskiego wprowadzono mówiący o konieczności utworzenia trzech parków krajobrazowych, w tym parku na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej.

1984
Wojewoda Elbląski powołuje zespół specjalistów, mający za zadanie sporządzenie projektu Wojewódzkiego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.

1985
Utworzone zostają parki krajobrazowe: „Wzniesienie Elbląskie” i „Mierzeja Wiślana” oraz trzynaście obszarów chronionego krajobrazu. Aktem powołującym jest uchwała nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 26 kwietnia.

1988
Wojewoda Elbląski podejmuje decyzję o utworzeniu jednostki budżetowa o nazwie „Zarząd Parków Krajobrazowych Mierzeja Wiślana i Wzniesienie Elbląskie”, której pierwszym dyrektorem zostaje mgr inż. Olgierd Kulakin.

1991
Jednostka otrzymuje nazwę „Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu”, a stanowisko jej dyrektora obejmuje mgr Andrzej Kotliński.

1993
W połowie roku zostaje utworzony Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, nad którym tymczasowy nadzór (do czasu powołania jego zarządu, to jest do października 1994 roku) sprawuje Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu w Elblągu.

1995
Pierwsze dziesięć lat funkcjonowania parków krajobrazowych w województwie elbląskim zamyka ogólnopolskie seminarium pod hasłem „Ochrona krajobrazu ochroną zasobów przyrodniczych i kulturowych terenu”, połączone z okolicznościową wystawą zatytułowaną „Romantyczna Wysoczyzna”.

1996
Rozpoczynają się prace projektowe nad planem ochrony Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i jego strefy ochronnej.

1997
Decyzją Wojewody Elbląskiego jednostka otrzymuje nazwę: „Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Zalewem Wiślanym”. Następuje również zmiana statutu organizacyjnego.

1998
Wojewoda Elbląski zatwierdza plan ochrony Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

1999
W efekcie reformy podziału administracyjnego kraju i związanej z tym likwidacji województwa elbląskiego Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana przechodzi pod zarząd Wojewody Pomorskiego, zaś Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – pod zarząd Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Jednostka otrzymuje nazwę „Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej”.

2002
Stanowisko dyrektora Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej obejmuje mgr inż. Alicja Nowak. Dotychczasowy szef Parku, mgr Andrzej Kotliński przechodzi na emeryturę.

2005
Zostaje ustanowiony zaktualizowany plan ochrony Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

2006
Biuro Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej zostaje przeniesione do nowej siedziby w Elblągu przy ulicy Bohaterów Westerplatte 18.

2009
Polskie parki krajobrazowe, w tym Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej przekazane zostają samorządom wojewódzkim.

2010
Rok dwudziestopięciolecia istnienia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

2011
Jako partner wiodący Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej - działający w imieniu i z upoważnienia Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - przystępuje do realizacji projektu LIFEscape. W projekcie uczestniczą partnerzy z jednostek samorządu terytorialnego i wyższych uczelni z Polski, Litwy, Szwecji i Danii.

2012
Pod koniec roku rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą „Park Pachnicowy” - jego celem jest ochrona pachnicy dębowej.

2013
Przystępujemy do realizacji kolejnego dużego projektu pod hasłem „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów". W jego ramach powstanie Ścieżka edukacyjna "Ptasi Raj z wyjściem na rezerwat przyrody Zatoka Elbląska". 

2014
Wiosną następuje zamknięcie projektu LIFEscape. Przez minione dwa lata każdy z partnerów prowadził na obszarach pilotażowych własne, autonomiczne przedsięwzięcia, które połączyła idea ochrony i zachowania cennych krajobrazów. Jednym z najważniejszych celów projektu było stworzenie wzorcowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tolkmicko z priorytetem ochrony krajobrazu, w tym również kulturowego. Dotychczas opracowano kompletne plany dla obrębów Łęcze i Kamionek Wielki oraz dwudziestoletni plan zagospodarowania przestrzennego z zakazem zabudowy dla pozostałej części gminy. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej wystąpił w roli koordynatora i współuczestnika. Pokłosiem projektu są też: fotograficzny album „Krajobraz jako byt. Wysoczyzna Elbląska w obiektywie”, katalog projektów architektonicznych, nawiązujących do charakteru krajobrazów spotykanych na Wysoczyźnie Elbląskiej i lokalnych tradycji w budownictwie, „Podręcznik planowania krajobrazu z partycypacją społeczną” (wydany w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, szwedzkiej i litewskiej), a także kalendarz „Krajobraz jako byt” na rok 2014.

2015
Rok trzydziestolecia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej otwieramy okolicznościowym kalendarzem oraz fotograficzną wystawą pod tytułem „Kraina łagodności. 30 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej: 1985-2015”, której pierwsza odsłona ma miejsce pod koniec marca w Galerii Marszałkowskiej w Olsztynie. Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu jest ogólnopolska konferencja pod hasłem „Ochrona krajobrazu w świetle realizacji założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej”.

2020
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej ma trzydzieści pięć lat. Jubileuszowy rok rozpoczynamy wydaniem dużej, bogato ilustrowanej publikacji o charakterze popularno-naukowym. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Rafała Szymczyka zatytułowana "35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia przyrodnicza".
Praktycznie kończymy realizację dużego projektu pod nazwą "Podniesienie podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu wynosi 16.615.850,04 zł, w tym wartość dofinansowania - 14.005.747,53 zł.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę