Magiczna latarnia. Fot. Z. Gawron Magiczna latarnia. Fot. Z. Gawron
Okolice Chojnowa. Fot. Z. Gawron Okolice Chojnowa. Fot. Z. Gawron
Zalew Wiślany w okolicach Suchacza. Fot. Z. Gawron Zalew Wiślany w okolicach Suchacza. Fot. Z. Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

RODO I INNE WAŻNE INFORMACJE

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu (adres: ul. Bohaterów Westerplatte 18, 82-300 Elbląg, tel./fax: +48 55 611 45 90, e-mail:pkwe@warmia.mazury.pl). 
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej - panem Piotrem Tuskim pod adresem e-mail: pkwe.iod@warmia.mazury.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) wymienionego wyżej Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, to jest do Prezesa Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

* * * 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

 • data publikacji strony internetowej: 27 grudnia 2010 roku
 • data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono w dniu 6 lipca 2020 roku
 • deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu 6 lipca 2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Nowak
 • e-mail: pkwe@warmia.mazury.pl
 • telefon: +48 55 611 45 90

Na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
e-mail: do@warmia.mazury.pl
telefon: +48 89 521 90 00
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres budynku: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, ul. Bohaterów Westerplatte 18. Do budynku prowadzi  jedno (1) wejście. Wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma wind (budynek dwukondygnacyjny). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze - toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Serwis internetowy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej spełnia standard WCAG 2.0 poziom AA.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę