Fot. Zygmunt Gawron Fot. Zygmunt Gawron
Fot. Zygmunt Gawron Fot. Zygmunt Gawron
Fot. Zygmunt Gawron Fot. Zygmunt Gawron
Fot. Zygmunt Gawron Fot. Zygmunt Gawron

Witamy Państwa

na oficjalnej stronie PKWE 

  

         
   
 

powrót

Ważna informacja dotycząca wycinki drzew i krzewów

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 r. poz. 2249), która w znacznym stopniu zliberalizowała możliwość wycinki drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, informujemy, że na obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i Obszarach Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej: Wschód i Zachód, stanowiących część otuliny Parki Krajobrazowego, obowiązuje „zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.”

Ze względu na ten zakaz organem właściwym do wydania zezwolenia na wycinkę w/w zadrzewień na terenie Parku Krajobrazowego i Obszarów Chronionego Krajobrazu pozostaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta (ze względu na właściwość miejscową organu).

Przypominamy również, że jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z negatywnym oddziaływaniem na chronione gatunki grzybów, porostów, roślin i zwierząt (w tym niszczenia, zabijania, niszczenia siedlisk i ostoi) należy uzyskać zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Ponadto działania dotyczące zieleni objętej ochroną konserwatorską, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę