Siedziba PKPR w Żytkiejmach. fot. Anna Naruszewicz Siedziba PKPR w Żytkiejmach. fot. Anna Naruszewicz

 Witamy na oficjalnej stronie 
Parku Krajobrazowego
Puszczy Rominckiej.

Znajdują się tu informacje 
o przyrodzie, atrakcjach turystycznych
i działalniach naszego Parku,
a także publikacje turystyczne
i edukacyjne do pobrania.

 

   

 

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

02.12.2016 r.

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej ogłasza nabór do pracy na stanowisko specjalista ds. edukacji

Szczegóły w załącznikach: 

Ogłoszenie o naborze
Opis stanowiska
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych
Oświadczenie o zdrowiu
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o wynikaach naboru

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego.

Samochód osobowy:            
FIAT DOBLO
Rok produkcji:                      
2005
Pojemność silnika:                
1910 ccm/77kW(105KM)
Liczba miejsc:                      
7
Rodzaj nadwozia:                  
Kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Rodzaj silnika:                        
Z zapłonem samoczynnym
Rodzaj skrzyni biegów:        
Manualna
Wyposażenie dodatkowe:    
ABS, czujnik parkowania, hak holowniczy, lakier metalizowany, radioodtwarzacz CD, klimatyzacja.
Stan techniczny:
Sprawny

 

Cena wywoławcza: 9 800,00 zł

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu” w sekretariacie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej ul. Szkolna 1, Żytkiejmy, 19-504 Dubeninki lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 05.04.2016 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu).
 
Szczegóły w załącznikach: 
 
Ogłoszenie o przetargu
Formularz oferty
 
Informacja o wyborze oferty
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

23.01.2015 r.

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej ogłasza nabór do pracy na stanowisko specjalista ds. ochrony przyrody.
Szczegóły w załącznikach: 

Ogłoszenie o naborze
Opis stanowiska
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych
Oświadczenie o zdrowiu
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o wynikach naboru

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
30.09.2014 r.

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej ogłasza nabór do pracy na stanowisko specjalista ds. ochrony przyrody.
Szczegóły w załącznikach: 

Ogłoszenie o naborze
Opis stanowiska
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych
Oświadczenie o zdrowiu
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o wynikach naboru 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
14.07.2014 r.


Na podstawie art. 70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny zapraszam do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego w Bludziach - Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego w Bludziach - Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej”. Inwestycja umiejscowiona jest na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Zakres projektu obejmuje:
a) porządkowanie zieleni,
b) wykonanie alejek o nawierzchni gruntowej (mineralnej);
c) wykonanie obiektów małej architektury typu: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, sprzęt rekreacyjny dla dzieci;
d) budowę parkingu - do 6 stanowisk, w tym jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych,
e) budowę dwóch zjazdów z drogi publicznej powiatowej nr 1892N
Ze szczegółowym projektem można zapoznać się na stronie
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/376/2809/Rewitalizacja_zabytkowego_parku_podworskiego_w_Bludziach_-_Park_Krajobrazowy_Puszczy_Rominckiej/
(załączniki do SIWZ).
Do zadań inspektora będzie należało:
1) dokonanie weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie spójności i zgodności: dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
2) reprezentowanie Inwestora/Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) koordynacja robót;
4) wizyta na placu budowy przynajmniej raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót wbudowanych, wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających,
8) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
9) potwierdzanie robót faktycznie wykonanych oraz potwierdzenie faktu usunięcia wad,
10) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej,
11) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w prawie budowlanym,
12) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbałe w swojej pracy,
13) ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;
14) zlecenie wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości;
15) uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego inwestycji;
16) zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót budowlanych;
17) rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania stanowiska
w odniesieniu do nich;
18) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;
19) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji, wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy co do przedmiotu sporu;
20) jeżeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych umową pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, to inspektor nadzoru niezwłocznie zawiadamia Zmawiającego celem podjęcia decyzji co do ich wykonania. Bez zgody zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych

Warunki udziału :
Dysponowania przynajmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika posiadającego kwalifikacje, o których mowa w § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 Nr 165 poz. 987).,
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).

Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru będzie cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty z najkorzystniejsza ceną ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w wersji papierowej w sekretariacie zamawiającego Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach ul. Szkolna 1 do godz. 08:00 w dniu 22 lipca 2014 roku


Warunki umowy:
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 roku.

Warunki płatności - 30 dni od przekazania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez obie stron.
Cena – zgodnie ze złożona ofertą.

Wymagane dokumenty:
Oferta zawierająca: dane wykonawcy, cenę brutto, akceptację warunków umowy oraz informacja o kwalifikacjach/ uprawnieniach osób, które z ramienia wykonawcy będą realizować zamówienie.

Uwagi końcowe:
Zamawiający o wynikach zapytania poinformuje wykonawców składających ofertę.

Park zastrzega sobie prawo do:
 wydłużenia terminu składania ofert
 wezwania do wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Parku,
 wezwania do uzupełniania oferty w wyznaczonym terminie w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,
 poprawiania omyłek rachunkowych za wyraźną zgodą Wykonawcy,
 pozostawienia bez rozpatrzenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie

Tryb wyboru wykonawcy niniejszego zamówienia określa Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro realizowanych przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w ramach projektu pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” udostępniony na stronie internetowej http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/  w zakładce Akty prawne.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty,
Załącznik nr 2 – wzór Umowy, jaka zostanie podpisana z Wykonawcą.
 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę