Siedziba PKPR w Żytkiejmach. fot. Anna Naruszewicz Siedziba PKPR w Żytkiejmach. fot. Anna Naruszewicz

Ogłoszenia

03-08-2020

Zapytanie ofertowe na "Doposażenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w sprzęt GPS do pozycjonowania cennych elementów przyrody, tworzenia map cyfrowych i prowadzenia edukacji ekologicznej"

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. 2 - Wzór umowy

4. Zał. 3 - Wzór oferty

 

Notatka z rozstrzygnięcia ofert na "Doposażenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w sprzęt GPS do pozycjonowania cennych elementów przyrody, tworzenia map cyfrowych i prowadzenia edukacji ekologicznej"

Notatka z rozstrzygnięcia ofert 

 

22-07-2020

Zapytanie ofertowe na "Doposażenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w sprzęt GPS do pozycjonowania cennych elementów przyrody, tworzenia map cyfrowych i prowadzenia edukacji ekologicznej"

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. 1- Opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. 2 - Wzór umowy

4. Zał. 3 - Wzór oferty

03-08-2020

Z uwagi na otrzymanie tylko jednej oferty, zapytanie ofertowe zostało unieważnione

 

25-06-2020

Zapytanie ofertowe na "Doposażenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w schodołaz"

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. 1- Opis Przedmiotu Zamówienia

3. Zał. 2- Wzór umowy

4. Zał. 3- Wzór oferty


Notatka z rozstrzygnięcia ofert na "Doposażenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w schodołaz".

1. Notatka z rozstrzygnięcia

 

06-05-2020

Zapytanie ofertowe na „Zaprojektowanie i wykonanie muralu edukacyjnego wewnątrz budynku siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” 

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. 1- Opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. 2- Wzór umowy

4. Zał. 3- Wzór oferty 

 

11-05-2020

Informujemy o następujących zmianach warunków zapytania ofertowego:

1. Dopuszcza się wykonanie projektu koncepcyjnego murala, składanego w ramach przygotowania oferty, techniką komputerową.

2. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: pkpr@warmia.mazury.pl.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Jaromir Krajewski tel. 876159727, e-mail: rominten@onet.pl.

Dokument po zmianie:

1. Zapytanie ofertowe

Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian. 


Notatka z rozstrzygnięcia ofert na "Zaprojektowanie i wykonanie muralu edukacyjnego wewnątrz budynku siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”

Notatka z rozstrzygnięcia ofert

 

 

 

04-03-2019

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie przewodnika edukacyjno-promocyjnego zintegrowanego z aplikacją mobilną w trzech wersjach językowych dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” 

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. 1- Opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. 2- Wzór umowy

4. Zał. 3- Wzór oferty 

W dniu 11.03.2020 r. otrzymalismy pytania następującej treści:

Pytanie nr 1: W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że dostarczy Wykonawcy wszystkie treści w języku polskim, angielskim i niemieckim celem ich wprowadzenia do systemu. Jednak poniżej dodał, że Wykonawca „dokona redakcji przesłanych treści".  Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, jak Wykonawca ma rozumieć tą „redakcję"? Czy chodzi np. jedynie o ich skrócenie do pewnej ilości znaków ze spacjami, czy np. napisanie od nowa na innym (np. przystępniejszym) poziomie stylistycznym? Jeżeli to drugie, to czy Zamawiający mógłby podać objętość wszystkich treści w języku polskim?

Odpowiedź: Redakcja przesłanych treści obejmuje korektę językową, czyli poprawienie wszelkich błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych, fleksyjnych, logicznych itp. Nie obejmuje skrócenia tekstów, ani napisania ich od nowa.

Pytanie nr 2: Czy w/w "redakcja" miałaby dotyczyć jedynie tekstów polskich czy także tekstów w języku angielskim i niemieckim?

Odpowiedź: Redakcja dotyczy jedynie tekstów w języku polskim.

 

Informujemy o zmianie warunków wykonania zamówienia. Zmiana polega na zwolnieniu Wykonawcy z obowiązku zamieszczenia aplikacji w sklepie App Store. W związku z wprowadzona zmianą, przesunięciu ulega termin składania ofert na 17.03.2020 r. do godz. 15.00. Poniżej przedstawiamy poprawione dokumenty. Wykonawcy, którzy dotychczas złożyli oferty mogą przedłożyć zmienioną ofertę. W tym przypadku ocenie podlegać będzie oferta z późniejszą datą.

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał.1- Opis Przedmiotu Zamówienia

3. Zał.2- Wzór umowy

 

Informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną i związane z nią opóźnienia w dostarczaniu przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie dopuszczamy możliwość składania ofert w formie elektronicznej na adres rominten@onet.pl 

1. Zapytanie ofertowe

 

Notatka z rozstrzygnięcia ofert na "Wykonanie przewodnika edukacyjno-promocyjnego zintegrowanego z aplikacja mobilną w trzech wersjach językowych dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej".

1. Notatka z rozstrzygnięcia ofert

 

11-10-2019

Zapytanie ofertowe na Zakup i dostarczenie sprzętu dydaktycznego na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej”.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Zał. 2 - Wzór umowy.

4. Zał. 3 - Wzór oferty.

 

14-08-2019

Zapytanie ofertowe na „Doposażenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w pomoce edukacyjne”.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Zał. 2 - Wzór umowy.

4. Zał. 3 - Wzór oferty.

 

 

07-08-2019

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie oceny wpływu realizacji projektu pn. „Czynna ochrona rzadkich gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie (LIFE17 NAT/PL/000011)” na usługi ekosystemowe i otoczenie społeczno-gospodarcze”.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wzór wykazu osób

4. Wzór oświadczenia o doświadczeniu osób, którymi dysponuje Wykonawca

5. Projekt umowy

 

 

 

08-03-2019

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi "Przeprowadzenia monitoringu występowania żółwia błotnego na podstawie analizy DNA środowiskowego "
prowadzone w ramach realizacji projektu „Active protection of rare amphibian and reptile species in the Natura 2000 sites in Europe” LIFE17 NAT/PL000011, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wzór wykazu osób

4. Wzór oświadczenia o doświadczeniu osób, którymi dysponuje Wykonawca

5. Projekt umowy

 

  

 

28-12-2018

Zарytаnie оfеrtоwе na dostarczenie samochodu osobowego na potrzeby Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

prowadzone w ramach realizacji projektu „Active protection of rare amphibian and reptile species in the Natura 2000 sites in Europe” LIFE17 NAT/PL000011, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Zарytаnie оfеrtоwе

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę