Siedziba PKPR w Żytkiejmach. fot. Anna Naruszewicz Siedziba PKPR w Żytkiejmach. fot. Anna Naruszewicz

Ogłoszenia

Żytkiejmy, 2018-09-10

Znak sprawy 2/09/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie serwisu dotyczącego realizowanego przez PKPR projektu, umieszczenie go na stronie www.pkwim.pl i przekierowanie przez logo”.

2. Opis przedmiotu zamówienia: zadanie obejmuje przygotowanie projektu, wykonanie strony www, opracowanie grafiki strony. Zamówienie nie obejmuje opracowania kodu strony.

3. Opis warunków zamówienia: Wykonawca powinien mieć doświadczenie w realizacji zbliżonych zadań. Oczekujemy serwisu zbliżonego pod względem użytkowości do http://life.pk.kielce.pl/. Szczegóły serwisu zostaną uzgodnione z zamawiającym na etapie wykonania.

4. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 31.10.2018.

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

nazwę wykonawcy, adres wykonawcy, telefon, fax, adres poczty elektronicznej.

NIP wykonawcy, regon wykonawcy,

wartość brutto przedmiotu zamówienia w PLN: (cyfrą i słownie)

termin realizacji zamówienia, oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia : 13.09.2018 godz. 08:00 (w oryginale lub w formie podpisanego skanu przesłanego pocztą elektroniczną).

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2018 o godz. 09:00.

8. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia: zadatek – w dniu podpisania umowy – 50% wartości zamówienia, faktura końcowa – po odbiorze – 50% wartości zamówienia - termin płatności 7 dni.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jaromir Krajewski tel. 87 6159727, 695198511, e-mail: rominten@onet.pl.

Do pobrania: oferta wzór


Informacja RODO:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) administratorem danych osobowych jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej (dalej: Administrator).

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: andrzej2@mazury.com.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyżej opisanego zamówienia.

4) dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:

a) wnioskodawcom zgodnie z ustawą Pzp,

b) wnioskodawcom zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.),

c) organom publicznym i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej czynności kontrolnych i audytowych (np. Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa),

5) dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania, a następnie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) .

6) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*.

7) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.


Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 
 
 
 
Żytkiejmy, 2018-09-03
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach zaprasza do złożenia ofert na:
„Opracowanie dokumentacji przetargowych i nadzór nad postępowaniami”.
2. Opis przedmiotu zamówienia: zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji przetargowej, nadzór na każdym z etapów przeprowadzenia postępowań, przygotowanie protokołów podsumowujących dokumentację przetargową. Postępowania dotyczą następujących działań:
- budowa progu piętrzącego w Nowych Sadach - zaprojektuj i wybuduj -  (postępowanie prowadzone przez organizację pozarządową na podstawie KC). Wartość zamówienie ok 30 tys. Euro.
- budowa dwóch systemów dolnych  przejść dla drobnych zwierząt kręgowych - zaprojektuj i wybuduj -  (postępowanie prowadzone przez jednostkę samorządu na podstawie PZP). Wartość: ok. 990 000 Euro.
- budowa systemu dolnych przejść dla drobnych zwierząt kręgowych - zaprojektuj i wybuduj -  (postępowanie prowadzone przez organizację pozarządową na podstawie KC). Wartość ok. 355 000 Euro
- rewitalizacja 50 oczek i wybudowanie 12 zimowisk dla płazów w Puszczy Rominckiej (postępowanie prowadzone jednostkę samorządu na podstawie PZP). Wartość ok. 340 000 Euro.
Zadanie obejmować będzie przygotowanie SIWZ, programów funkcjonalno-użytkowych (próg piętrzący i przejścia), projektów umów, wykonanie protokołów dokumentujących przebieg i wynik postępowań.
3. Opis warunków zamówienia: Wykonawca powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych. Będzie miał obowiązek zapoznania się z wymogami stawianymi przez instytucje finansujące projekt: Program LIFE, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych. Zamawiający dostarczy Wykonawcy – w przeciągu 5 dni od rozstrzygnięcia niniejszego postepowania – dokumenty wyjściowe: opisy inwestycji, wstępne kosztorysy.
4. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 31.12.2018.
5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
nazwę wykonawcy, adres wykonawcy, telefon, fax, adres poczty elektronicznej.
NIP wykonawcy, regon wykonawcy,
wartość brutto przedmiotu zamówienia w PLN: (cyfrą i słownie )
termin realizacji zamówienia, oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia : 10.09.2018 godz. 08:00 (w oryginale lub w formie podpisanego skanu przesłanego pocztą elektroniczną).
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2018 o godz. 09:00.
8. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze i otrzymaniu faktury – termin płatności 30 dni.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jaromir Krajewski tel. 87 6159727, 695198511
 
email. rominten@onet.pl
 
Informacja RODO:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) administratorem danych osobowych jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej (dalej: Administrator).

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: andrzej2@mazury.com.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyżej opisanego zamówienia.

4) dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:

a) wnioskodawcom zgodnie z ustawą Pzp,

b) wnioskodawcom zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.),

c) organom publicznym i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej czynności kontrolnych i audytowych (np. Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa),

5) dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania, a następnie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) .

6) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*.

7) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.


Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę