W rezerwacie Struga Żytkiejmska fot. Anna Naruszewicz W rezerwacie Struga Żytkiejmska fot. Anna Naruszewicz
Aleja jarząbów szwedzkich - pomnik przyrody fot. Katarzyna Siwak Aleja jarząbów szwedzkich - pomnik przyrody fot. Katarzyna Siwak

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

Rezerwaty

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Rezerwaty mogą podlegać ochronie ścisłej, czynnej lub krajobrazowej. We wszystkich typach rezerwatów obowiązują ograniczenia i zakazy służące ochronie przyrody m.in. zakaz chodzenia poza wyznaczonymi drogami, zakaz zbierania grzybów, jagód lub urządzania polowań na zwierzęta.

W granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej znajduje się sześć rezerwatów przyrody, a w jego otulinie dwa. Przy rezerwatach stoją tablice informacyjne opisujące przedmiot ochrony i wartości przyrodnicze danego obszaru. Tutejsze rezerwaty podlegają ochronie czynnej. Oznacza to, że dopuszcza się wykonywanie uzasadnionych naukowo zabiegów ochronnych. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej zrealizował kilka takich zabiegów. W rezerwatach „Struga Żytkiejmska” i „Mechacz Wielki” zbudował zastawki na rowach odwadniających cenne mokradła, a w rezerwacie „Uroczysko Kramnik” wycinając część drzew odsłonił stanowisko maliny moroszki.

 

Rezerwaty w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej:

Boczki
rezerwat leśny utworzony w 1974 roku, zajmuje powierzchnię 109 ha. Obejmuje teren o urozmaiconej rzeźbie, a co za tym idzie charakteryzujący się dużym zróżnicowaniem siedlisk i zbiorowisk leśnych. Gatunkami dominującymi w drzewostanach są lipa, klon, jesion, wiąz i świerk, natomiast w starych drzewostanach brakuje dębu i grabu, typowych gatunków grądowych.

Czarnówko
rezerwat leśny o powierzchni 32,15 ha, utworzony w 2014 roku. Obejmuje borealną świerczynę bagienną, bór sosnowy bagienny oraz torfowisko wysokie z rzadkimi i zagrożonymi gatunkami roślin. Na terenie rezerwatu występuje między innymi manna litewska Glyceria lithuanica - gatunek borealny, który w Puszczy Rominckiej ma jedyne stanowisko w Polsce. 

Czerwona Struga
najmniejszy rezerwat parku, zajmuje obszar 3,59 ha, utworzony w 1973 roku. Obejmuje półtorakilometrowy odcinek doliny strumienia, któremu zawdzięcza swoją nazwę. Rezerwat ten powołano w celu ochrony naturalnych stanowisk pióropusznika strusiego Matteucia struthiopteris, paproci występującej głównie w górach, natomiast na niżu bardzo rzadkiej. 

Dziki Kąt 
rezerwat leśny o powierzchni 35 ha, utworzony w 1973 roku. Porośnięty głównie borami mieszanymi, wykazującymi cechy charakterystyczne dla lasów naturalnych tj. układ piętrowy, odnowienie naturalne. Na szczególną uwagę zasługuje fragment wilgotnego boru świerkowego. Jest to typ lasu charakterystyczny dla lasów północy, a w Puszczy Rominckiej występuje na południowo-zachodniej granicy zasięgu.

Mechacz Wielki
utworzony w 1974 roku, o powierzchni 147 ha. Obejmuje kompleks torfowisk, z czego największy obszar zajmuje rozległe torfowisko wysokie porośnięte starymi skarłowaciałymi sosnami, a także otaczający je bór bagienny z charakterystycznymi roślinami runa: bagnem zwyczajnym, borówką czarną, borówką bagienną. Na obrzeżach rezerwatu występują torfowiska niskie, związane z płynącą granicami Czarną Struga oraz fragmenty torfowisk przejściowych. 

Struga Żytkiejmska
największy rezerwat na terenie PKPR o powierzchni 467 ha, utworzony w 1982 roku. Nazwa rezerwatu jest również nazwą rzeki przepływającej przez jego teren. Żytkiejmska Struga wije się w pobliżu granicy państwowej, przekraczając ją kilkakrotnie. Obszar rezerwatu obejmuje dolinę Żytkiejmskiej Strugi wraz z rozległymi szuwarami oraz otaczającymi je lasami bagiennymi.

 

Rezerwaty w otulinie Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej:

Uroczysko Kramnik
jedyny rezerwat znajdujący się w otulinie Parku. Utworzony w 2001 roku na powierzchni 76 ha. Obejmuje bagienne zbiorowiska leśne m.in. bór bagienny, subborealną brzezinę bagienną, borealną świerczynę na torfie. Na terenie rezerwatu występuje malina moroszka Rubus chamaemorus, gatunek typowy dla zbiorowisk tundrowych, natomiast w Polsce będący reliktem glacjalnym.

Czarcia Kępa

Rezerwat o powierzchni 30,25 ha utworzony w 2021 r. Obejmuje położoną na stromym zboczu doliny Błędzianki wyspę leśną w otwartym krajobrazie rolniczym. Zachowały się tu płaty bogatych gatunkowo grądów zboczowych z dominacją lipy i świerka. W rezerwacie występuje obfita populacja dzwonka szerokolistnego Campanula latifolia. Osobliwością botaniczną rezerwatu jest paprotnik kolczysty Polustichum aculeatum, paproć spotykana głównie w górskich i wyżynnych lasach zboczowych.

 

 

Magdalena Marzec, an, ah

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę