Zastawka na rowie melioracyjnym w rez. Struga Żytkiejmska fot. Katarzyna Siwak Zastawka na rowie melioracyjnym w rez. Struga Żytkiejmska fot. Katarzyna Siwak
Ekopomost w dolinie Żytkiejmskiej Strugi fot. Anna Naruszewicz Ekopomost w dolinie Żytkiejmskiej Strugi fot. Anna Naruszewicz
Wyremontowana piwniczka dla zimujących nietoperzy fot. Katarzyna Siwak Wyremontowana piwniczka dla zimujących nietoperzy fot. Katarzyna Siwak

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

Projekty zakończone

WYBRANE PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ PKPR

 

„Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”

Projekt realizowany jest przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich we współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim i Kujawsko-Pomorskim, w imieniu których zadania projektu wykonują poszczególne parki krajobrazowe. Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.808.561 zł. Jego realizacja rozpoczęła się w 2013 roku i potrwa do końca 2014 roku. Na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej zostanie przeprowadzona rewitalizacja parku podworskiego w Bludziach oraz remont dwóch wież widokowych i wiaty turystycznej przy ścieżkach edukacyjnych. Więcej informacji - kliknij tutaj

 

„Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” 
W ramach projektu nie użytkowane dotychczas poddasze siedziby Parku zaadoptowano na cele edukacyjne i biurowe. Powstała duża sala dydaktyczno-ekspozycyjna, zaplecze administracyjne, toalety, szatnia. Zakupiono meble i sprzęt multimedialny. Projekt obejmował też odbudowę kładki wzdłuż ścieżki edukacyjnej „Rechot” w Puszczy Rominckiej. Finansownie: NFOŚiGW, WFOŚiGW w Olsztynie, środki własne Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Więcej informacji - kliknij tutaj

"Odtworzenie sieci drobnych zbiorników wodnych na terenach polnych w SOO Puszcza Romincka"
W 2012 roku na obrzeżach Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, przy granicy polno-leśnej, w miejscach nasłonecznionych, odtworzono 47 zbiorników wodnych o powierzchni 300m2 każdy. Stanowią one znakomite miejsca bytowania i rozrodu wielu gatunków płazów, w tym szczególnie cennych: traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Projekt realizowany był ze środków NFOŚiGW w partnerstwie z Fundacją Puszczy Rominckiej. Więcej infomacji - kliknij tutaj.

"Ochrona zagrożonych ekosystemów mokradłowych w SOO Puszcza Romincka poprzez budowę sieci zastawek na starych rowach melioracyjnych"
 W 2012 roku na terenie rezerwatu przyrody "Żytkiejmska Struga" zbudowano 39 zastawek na dawnych rowach melioracyjnych mających na celu zatrzymanie odwadniania cennych przyrodniczo ekosytemów mokradłowcyh. Projekt realizowany był ze środków NFOŚiGW w partnerstwie z Fundacją Puszczy Rominckiej. Więcej informacji - kliknij tutaj.

,, Czynna ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory na terenie PKPR”
Projekt był realizowany w roku 2009-2010 ze środków Fundacji EkoFundusz. W ramach projektu wykoszono 10 hektarów śródleśnych łąk będących miejscem występowania wielosiła błękitnego, pełnika europejskiego, turzycy ościstej, pępawy czarcikęsolistnej i storczyków.Odtworzono dwa zbiorniki wodne o powierzchni 300 m2 każdy oraz jeden o powierzchni 2000 m2, które stworzyły miejsce bytowania i rozrodu wszystkich gatunków płazów występujących na terenie Parku, a większy także ptaków wodnych.
Na terenie rezerwatu torfowiskowego „Uroczysko Kramnik” odsłonięto stanowiska maliny moroszki poprzez wycinkę części drzew. W dolinie Żytkiejmskiej Strugi na pasie drogi granicznej zbudowano 340 mb. kładki drewnianej biegnącej przez miejsca podtopione przez bobry. Kładka umożliwiła funkcjonariuszom SG patrolowanie granicy bez konieczności rozbiórki tam bobrowych i osuszenia terenu pasa granicznego, stanowiąc jednocześnie kompromis między potrzebą ochrony granic a ochrony przyrody.
Ponadto wyremontowano 5 śródleśnych piwnic na potrzeby hibernujących nietoperzy. Przeprowadzono monitoring nietoperzy na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Zbudowano wieżę widokową nad jeziorem Ostrówek.

,, Ochrona zbiornika wodnego w rezerwacie przyrody Struga Żytkiejmska”
Projekt został zrealizowany w 2009 roku ze środków Fundacji EkoFundusz. Celem projektu była ochrona cennego pod względem przyrodniczym zbiornika wodnego położonego na terenie rezerwatu przyrody Struga Żytkiejmska. Mimo, iż jest to zbiornik sztuczny, przez 100 lat istnienia wykształcił wiele cech naturalnych tworząc bardzo cenny ekosystem wodny. Z uwagi na swoje parametry – powierzchnia 4 ha, głębokość zróżnicowana – od 30 cm do 120 cm, trzcinowiska zajmujące 50% powierzchni – tworzy idealne środowisko dla wielu gatunków zwierząt. W ramach projektu został przeprowadzony remont urządzeń piętrzących zbiornik. Ponadto odtworzyliśmy także 6 zbiorników wodnych z systemów mokradłowych w dolinie Żytkiejmskiej Strugi i Bludzi na potrzeby rozwoju płazów.

,, Ochrona ginących gatunków fauny i flory na terenie PKPR”
Realizacja projektu nastąpiła w 2008 roku. Sfinansowano go ze środków Fundacji EkoFundusz. Celem projektu była ochrona najbardziej zagrożonych elementów przyrodniczych na terenie Puszczy Rominckiej.
W ramach projektu odtworzono 5 zbiorników wodnych dla płazów. Usypano 30 kamienisk dla gadów, które zlokalizowano w miejscach dobrze nasłonecznionych. Zamontowano 20 platform pod gniazda bocianie. Wyremontowano piwniczki oraz poniemieckie bunkry, łącznie 10 obiektów, na potrzeby hibernujących nietoperzy. W Galwieciach, Błądziszkach i Będziszewie w ramach ochrony owadów błonkoskrzydłych wzniesiono 10 specjalnych konstrukcji z gliny i drewna. Ustawiono 10 stosów martwego drewna na potrzeby organizmów z nim związanych. W rezerwacie „Struga Żytkiejmska” w celu zrenaturyzowania terenów podmokłych powstało 10 zastawek na kanałach melioracyjnych osuszających dawne mokradła.
Ponadto wykonano opracowanie dotyczące możliwości lokalizowania siłowni wiatrowych. W ramach tego zadania został przygotowany raport z inwentaryzacji wrażliwych gatunków fauny i flory z terenu otuliny PKPR oraz waloryzacja krajobrazowa terenu pod kątem sytuowania elektrowni wiatrowych.
Utworzono także szlak dydaktyczny „Na skraju puszczy”, który przybliża mieszkańcom okolicznych miejscowości oraz turystom odwiedzających PKPR działania podejmowane w celu czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt wraz z ich siedliskami.

,, Ochrona obszarów wodno-błotnych na terenie PKPR”
Projekt został zrealizowany w 2008 roku ze środków Fundacji EkoFundusz. Podstawowym celem realizacji projektu była ochrona obszarów wodno-błotnych Puszczy Rominckiej obejmujących niezwykle cenne i wrażliwe siedliska, zagrożone w skali Polski i całej Europy.
Na terenie rezerwatu przyrody Mechacz Wielki (największe torfowisko wysokie Puszczy Rominckiej) wybudowano 10 zastawek na rowach melioracyjnych niepotrzebnie osuszających jego obszar.
Odtworzono 5 zbiorników wodnych, które stanowią dogodne miejsce bytowania i rozrodu płazów oraz system zbiorników wodnych, istniejący od pierwszej połowy XX wieku na terenie Puszczy Rominckiej na potrzeby płazów i ptaków wodnych. Przygotowano dokumentację projektowanych dwóch użytków ekologicznych „Ślepe jeziorko” i „Torfowisko źródliskowe”. Doposażono także bazę edukacyjną Parku i wybudowano wieżę widokową w dolinie Błędzianki.

,, Ochrona ginących gatunków roślin i zwierząt na terenie mokradeł PKPR”
Projekt został zrealizowany w 2007 roku ze środków Fundacji EkoFundusz. Służył ochronie ginących gatunków roślin i zwierząt żyjących w środowiskach podmokłych. Dzięki podjętym działaniom poprawiono stosunki wodne w najcenniejszych ekosystemach Puszczy Rominckiej oraz wydatnie powiększono potencjał dydaktyczny Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. W ramach projektu:
- przeprowadzono inwentaryzację storczyków i wielosiłu błękitnego w celu identyfikacji najwartościowszych terenów podmokłych na obszarze Parku,
- opracowano plan ochrony rezerwatu przyrody „Struga Żytkiejmska”,
- zorganizowano konferencję „Praktyczne aspekty ochrony wód”,
- zbudowano 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków przy leśniczówkach,
- zbudowano 10 zastawek na starych rowach melioracyjnych osuszających cenne fragmenty mokradeł,
- wymieniono 5 przepustów pod drogami – zamiast tradycyjnych rur betonowych zastosowano elementy o karbowanej powierzchni, by ułatwić odbudowę dna cieku i migrację bezkręgowców,
- odtworzono 5 zbiorników wodnych - jako miejsc rozrodu płazów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych traszki grzebieniastej.
- przygotowano multimedialną salę edukacyjną w siedzibie Parku „Mokradła Puszczy Rominckiej”
- wydano publikację „Ochrona mokradeł w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej”
- przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla leśników poświęcone roli i ochronie mokradeł.

,, Ochrona organizmów związanych z martwym drewnem w PKPR”
Projekt został zrealizowany w 2005 roku, sfinansowany ze środków Fundacji EkoFundusz. W czasie projektu przeprowadzono inwentaryzację drzew dziuplastych na terenie Puszczy Rominckiej, w wyniku której oznakowano 275 drzew i określono ich położenie za pomocą GPS. Ułożono 20 stosów martwego drewna, w których rozwijać będą mogły się różnorodne organizmy: wije, owady, pajęczaki, drobne ssaki. Wykonano i ustawiono dwie tablice edukacyjne informujące o przeznaczeniu stosów i roli martwego drewna w przyrodzie.
Wydaliśmy broszurę o martwym drewnie oraz materiały edukacyjne dla dzieci (naklejki, zakładki, kalendarzyki). Przeprowadzono także inwentaryzację bezkręgowców związanych z martwym drewnem (owady, dżdżownice, wije, krocionogi, ślimaki) oraz porostów występujących na martwych i obumierających drzewach wraz z opracowaniem zaleceń ochronnych. Wykonano i rozwieszono w terenie 20 lęgowych budek dla włochatki. Projekt zamykały dwudniowe warsztaty dla leśników i nauczycieli poświęcone ochronie organizmów zamieszkujących dziuple i związanych z martwym drewnem.

„Ochrona płazów w Puszczy Rominckiej”
Projekt zrealizowany w 2002 roku, sfinansowany ze środków Fundacji EkoFundusz.
W czasie projektu przeprowadzono inwentaryzację płazów na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, odtworzono zbiornik wodny dla płazów, wykonano ścieżkę edukacyjną „Rechot” poświęconej biologii i ochronie płazów oraz przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
 

(jk, an)

 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę