W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

2013 rok

Projekty zrealizowane przez Fundację Puszczy Rominckiej w 2013 roku

Organizacja międzynarodowego spotkania ekologicznego poświęconego ochronie nietoperzy
W ramach projektu zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych aktywnych w rosyjskiej części Puszczy Rominckiej do Polski, gdzie 16 września zaprezentowaliśmy im swoje doświadczenia w zakresie ochrony nietoperzy. W czasie spotkania goście oglądali piwniczki – ziemianki remontowane pod potrzeby nietoperzy, uczestniczyli także w zajęciach prowadzonych przez dr Lecha Krzysztofiaka: prelekcja o nietoperzach, zajęcia z rozpoznawania nietoperzy przy użyciu detektora ultradźwięków.
Finansowanie: Powiat Gołdapski, WFOŚiGW w Olsztynie.
Relacja z projektu

Ochrona miejsc zimowej hibernacji nietoperzy na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej
Na terenie Puszczy Rominckiej i w jej bezpośredniej okolicy stwierdzono dotychczas występowanie 13 gatunków nietoperzy. Wiele gatunków nietoperzy wykorzystuje jako zimowiska różnego typu podziemia, głównie małe przydomowe piwniczki. Niestety - część z nich nie jest szczelna i przemarza, co utrudnia nietoperzom hibernację. Latem 2002 roku PKPR przeprowadził remont 14 piwnic. Już pierwszej zimy po remoncie zaobserwowano zarówno wzrost liczby gatunków jak i zwiększenie się liczby zimujących w nich nietoperzy w stosunku do lat poprzednich. Remont przyniósł zamierzony efekt; dzięki dostosowaniu piwnic do potrzeb zimujących nietoperzy zwiększyła się liczba dostępnych zimowisk na terenie PKPR. Kolejne piwniczki odremontowano w 2005 roku i 2008 roku - uzyskując podobnie dobre efekty. Obecnie na terenie Puszczy Rominckiej znajdują się 32 piwniczki wyremontowane pod potrzeby nietoperzy. Niestety – mimo solidnie wykonanych prac remontowych piwniczki niszczeją. Każdego roku jesienią wykonywane są drobne prace remontowo-porządkowe celem stworzenia w piwniczkach optymalnych warunków hibernacji.
W ramach niniejszego działania – jak każdego roku - dokonaliśmy niewielkich prac naprawczych we wszystkich 32 piwniczkach (poprawa zamocowania drzwi, uzupełnienie ubytków w murach, wzmocnienie sztucznych kryjówek umiejscowionych na stropach).
Finansowanie: Powiat Gołdapski, WFOŚiGW w Olsztynie.
Relacja z projektu 


Dzień ochrony środowiska na Warmii i Mazurach
W dniu 10 czerwca 2013 roku zorganizowano w Olsztynie – w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego – spotkanie pod nazwą „Dzień ochrony środowiska na Warmii i Mazurach”. W spotkaniu uczestniczyło 400 osób: przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, parków krajobrazowych, Lasów Państwowych, Straży Pożarnej, Policji Państwowej, RDOŚ w Olsztynie, Ministerstwa Środowiska, organizacji pozarządowych, Centrów Edukacji Ekologicznej, NFOŚiGW, WFOŚiGW z kilku województw. W czasie spotkania prezentowano osiągnięcia WFOŚiGW w Olsztynie, rozmawiano o systemie pobierania i rozdysponowania opłat za korzystanie środowiska, wręczone zostały medale, odznaki, dyplomy. Uroczystość uświetnił występ orkiestry symfonicznej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie.

Ekologiczne organizacje pozarządowe z Mazur i obwodu kaliningradzkiego w poszukiwaniu wspólnej platformy
W dniu 25 maja 2013 roku zorganizowano wyjazd studyjny dla organizacji pozarządowych z wschodniej części Mazur i obwodu kaliningradzkiego na Białostocczyznę w celu zapoznania się z pozytywnymi przykładami wykorzystania zasobów i walorów przyrodniczo-kulturowych do lokalnego rozwoju zrównoważonego. Celem wyjazdu było też zapoznanie polskich organizacji pozarządowych z działaczami NGO z obwodu kaliningradzkiego – w celu omówienia potrzeby i możliwości współpracy transgranicznej. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele 8 polskich i 3 rosyjskich organizacji pozarządowych, a także aktywni radni i sołtysi z terenu Gminy Dubeninki – razem 40 osób.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie.

Udział organizacji pozarządowych z powiatu gołdapskiego w pikniku ekologicznym w Olsztynie
W dniu 15 czerwca 2013 roku w Olsztynie odbył się – z okazji XXlecia WFOŚiGW w Olsztynie - piknik rodzinnym. Hasłem przewodnim imprezy było „20 lat w trosce o środowisko”. W czasie pikniku odbyły się liczne konkursy, pokazy, a także koncerty. Podczas pikniku nagrodzono i wyróżniono placówki oświatowe i nadleśnictwa wyjątkowo zaangażowane w Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach. Fundacja Puszczy Rominckiej aktywnie uczestniczyła w festynie. Dodatkowo zaprosiliśmy do udziału w nim Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” oraz OSP w Żytkiejmach. Wspólnie organizowaliśmy różnorodne konkursy dla dzieci, zabawy, quizy, promowaliśmy Puszczę Romincką, prezentowaliśmy ludowe produkty i tradycje.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie.

Organizacja wyjazdu studyjno-szkoleniowego do obwodu kaliningradzkiego
W dniach 14 – 15 maja odbył się wyjazd studyjno-szkoleniowy do obwodu kaliningradzkiego, w którym udział wzięła kadra zarządzająca polskich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz NFOŚiGW. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń z partnerami rosyjskimi w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, z naciskiem na gospodarkę odpadami oraz funkcjonowanie obszarów chronionych. Uczestnicy wyjazdu studyjnego spotkali się z przedstawicielami kaliningradzkiej Służby Ekologicznego Nadzoru i Kontroli. Pracownicy Służby - na czele z jej szefem - Sergeyem Poberezhnym. Gospodarze przedstawili sytuację ekologiczną obwodu kaliningradzkiego, swoją organizację, problemy, plany, realizowane projekty. Rozmawiano o możliwości współpracy transgranicznej. Odwiedzono także Park Narodowy „Mierzeja Kurońska”, aby praktycznie zapoznać się z uwarunkowaniami funkcjonowania rosyjskich obszarów chronionych.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie.

Organizacja międzynarodowego seminarium "Ochrona środowiska a sztuka inspirowana mazurską przyrodą"
W dniach 11 – 12 września 2013 roku zorganizowano w Gołdapi międzynarodową konferencję "Ochrona środowiska a sztuka inspirowana mazurską przyrodą". Uczestniczyło w niej 40 osób: pracownicy parków krajobrazowych, samorządowcy, leśnicy, działacze organizacji pozarządowych, ludzie kultury z Polski i obwodu kaliningradzkiego. Konferencja składała się z dwóch części: kameralnej oraz terenowej.
W czasie części kameralnej wygłoszone zostały 4 wykłady:
dr ha. Joanna Chłosta-Zielonka: Pogranicze w twórczości Johanesa Bobrowskiego,
mgr Jakub Rudnicki: Na literackim skraju puszcz i jezior. Krajobraz kulturowy Mazur w prozie polskiej po 1945 roku,
prof. Zbigniew Chojnowski: Mazurska przyroda w twórczości Fritza Skowronnka,
dr Aleksey Sokolov: informacja o projekcie „Obwód kaliningradzki: wiedza i szacunek do historii = patriotyzm lokalny = społeczeństwo obywatelskie”.
W czasie wyjazdu terenowego dokonano uroczystego otwarcia pamiątkowego kamienia poświęconego poecie mazurskiemu Fritzowi Skowronnkowi. Obejrzano także wybrane osobliwości Puszczy Rominckiej – z pogranicza przyrody i kultury.
Zarówno w czasie obrad kameralnych, jak i w terenie, prowadzone były intensywne dyskusje nad możliwą harmonią kultury i przyrody.
W ramach projektu wydano także publikację książkową poświęconą Fritzowi Skowronkowi.
Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie, Powiat Gołdapski, Gmina Gołdap, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Relacja z projektu

Obwód kaliningradzki: wiedza i szacunek do historii = patriotyzm lokalny = społeczeństwo obywatelskie
Projekt realizowany w 2013 i 2014 roku. W 2013 roku wykonano następujące działania:
- organizacja wyjazdu studyjnego do Polski. Goście z Rosji – przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji, uczelni, ludzie kultury – 20 osób – przebywali od 11 do 13 września w Polsce. Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z polskim systemem ochrony drobnych zabytków oraz wykorzystanie ich, a także innych zasobów historyczno-kulturowych – do szeroko rozumianego rozwoju lokalnego.
- przeprowadzenie w obwodzie kaliningradzkim, we wsi Krasnolesie, dwóch seminariów (dla dzieci i dorosłych) poświęconych dziedzictwu historycznemu Puszczy Rominckiej – obszaru leśnego przedzielonego granicą polsko-rosyjską.
Finansowanie: Program RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Relacja z seminariów w Rosji
Podsumowanie projektu


Obwód kaliningradzki: nic o nas bez nas - społeczeństwo obywatelskie a ochrona środowiska
Celem projektu realizowanego w latach 2012 – 2013 było podniesienie świadomości obywateli i urzędników w obwodzie kaliningradzkim w zakresie dostępu do informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących ekologii. W ramach projektu zorganizowano seminarium, w czasie którego rosyjscy urzędnicy i działacze społeczni poznawali polskie doświadczenia – zarówno pozytywne, jak też i takie, którymi chwalić się nie powinno. Przeprowadzono okrągły stół, dający możliwość przedyskutowania różnorodnych problemów przez strony, które nie chciały dotychczas kontaktować się bezpośrednio. Okazało się, iż w przypadku wielu pozornie nierozwiązywalnych konfliktów można bardzo szybko znaleźć kompromis – jeśli dojdzie do spotkania i rozmowy stron. Wydano także rosyjskojęzyczny poradnik dla obywateli i urzędników, w przystępnej, zrozumiałej formie przedstawiający uwarunkowania prawne obowiązujące w Rosji w zakresie uczestniczenia społeczeństwa w ochronie środowiska - głównie obowiązki urzędników i prawa obywateli. Projekt został zrealizowany w ścisłej współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej i partnerem rosyjskim – Wisztynieckim Historyczno-Ekologicznym Muzeum.
Finansowanie: Program RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Relacja z projektu

Grant wyjazdowy do Kałmucji
W celu nawiązania kontaktów mogących zaowocować międzynarodowymi przedsięwzięciami, przedstawiciel Fundacji Puszczy Rominckiej pojechał do Kałmucji, gdzie wraz z potencjalnymi partnerami analizował miejscowe potrzeby i przygotowywał plan dalszych działań.
Finansowanie: Program RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Relacja z projektu

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę