W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

Ogłoszenia

 Фонд Роминтской пущи
ул. Школьна 1
19-504 Житкеймы
Номер дела 1/6/2017
 
Житкеймы, 2017-06-06
 
 
 
ЗАПРОСПРЕДЛОЖЕНИЙ
 
1. Фонд Роминтской пущи в Житкеймах приглашает к предоставлению своих предложений на исполнение следующего задания: „Капитальный ремонт здания на территории национального парка „Буковый край”
2. Описание предмета заказа – для скачивания -  http://files.mail.ru/FE43BE1809974732AEE8C684F37F5E1F
3. Описание условий заказа – исполнение поручается подрядчику, который предложит наинизшую цену. Минимальный срок гарантии на работы – 2 года.
4. Планируемый срок выполнения заказа: 30 сентября 2018 roku – в соответствии с содержанием проекта договора – приложение № 2.
5. Предложение должно быть представлено в письменной форме – в соответствии с приложением № 1.
6. Предложением должно быть представлено в офисе заказчика или направлено по электронной почте на адрес rominten@onet.plв срок до: 14:00 часов 15 июня 2017 года.
7. К предложению следует приложить заполненные предварительные сметы с обсчитанным объемом работ и необходимых материалов (приложения № 3 и No 4). Для их заполнения в качестве валюты можно использовать как польский злотый, так и молдавский лей.
8. К предложению необходимо приложить документ, подтверждающий регистрацию фирмы- подрядчика.
9. Вскрытие конвертов и рассмотрение предложений будет произведено 15 июня 2017 года в 14:30 часов.
10. Язык для корреспонденции: польский или русский. В технических документах допускается также румынский язык.
11. Детальный график работ и график платежей
11. Контактное лицо – Яромир Краевски, тел.  +48695198511 факс +48876159727, email. rominten@onet.pl.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Znak sprawy 1/05/2017

Żytkiejmy, 2017-05-22

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Fundacja Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawę lekkiego samochodu pożarniczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem..

2. Opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem

3. Opis warunków zamówienia – zamówienie udzielone zostanie najtańszemu oferentowi. Wymagana gwarancja – minimum 2 lata.

4. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 13 lipca 2017 rok.

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

nazwę wykonawcy, adres wykonawcy, telefon, fax, adres poczty elektronicznej.

NIP wykonawcy, regon wykonawcy,

wartość netto przedmiotu zamówienia w PLN: (cyfrą i słownie )

termin realizacji zamówienia,

okres gwarancji, oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń. (w załączeniu – propozycja druku oferty).

6. Wykonawca dołączy do oferty specyfikację proponowanego samochodu i sprzętu.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia : 29 maja do godz. 09:00 (w formie „papierowej”, faksu lub skanu – w siedzibie Zamawiającego w Żytkiejmach lub faks 876159727 lub skan na e-mail rominten@onet.pl).

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja  godz. 09:30

9. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia: zaliczka (60% wartości netto zamówienia) – po podpisaniu umowy i otrzymaniu przez Zamawiającego dotacji z MSZ (nie później niż do 10 czerwca 2017 roku), pozostała kwotą – przy odbiorze zamówienia, po otrzymaniu faktury.

10. Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę wskazanego przez Zamawiającego – będzie do podmiot ukraiński. Płatnikiem będzie przy tym Zamawiający.

11. Faktura wystawiona musi zostać jako „eksportowa” – z 0% stawką podatku VAT.

12. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego wywozu zakupionego sprzętu na Ukrainę.

13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Jaromir Krajewski tel. 695198511 fax. 876159727, email. rominten@onet.pl

 

 

 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę