Witamy Państwa

Poznaj lepiej nasz region:

  

Zachęcamy do odwiedzin Parkowego 

 

 

 

 

 

  

PRAWO

Welski Park Krajobrazowy jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1. Ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

3. Uchwała Nr XXIV/384/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Welskiemu Parkowi Krajobrazowemu. (wersja kolorowa)

5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458).

7. Uchwała Nr XIX/337/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Nad funkcjonowanie Welskiego Parku Krajobrazowegio czuwa Rada Parku, powołana na podstwie Ustawy o ochronie przyrody.

 1.  Członkowie Rady Welskiego Parku Krajobrazowego
 2.  Regulamin Pracy Rady Welskiego Parku Krajobrazowego

 

Trwają prace nad Planem Ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. Aneks jest sporządzony na podstawie dokumentacji z lat wcześniejszych.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego

Do pobrania:

Rozporządzenie nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego (pdf)

Regulamin organizacyjny Welskiego Parku Krajobrazowego (.pdf)

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu legitymowania przez Służby Parku Krajobrazowego 

Ze stron powiatu:

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO NA LATA 2011 – 2014

Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Nowomiejskiego na lata 2010 – 2013

 

 

Deklaracja dostępności Serwisu internetowego Welskiego Parku Krajobrzowego

Welski Park Krajobrazowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Welskiego Parku Krajobrazowego.

Data publikacji strony internetowej: 27 grudnia 2010 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: 

-część plików nie jest dostępnych cyfrowo – pliki w formacie PDF.

-filmy nie posidają napisów dla osób niesłyszących

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 1. Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-25
 2. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-25
 3. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Krzysztof Główczyński

e-mail: wpk@warmia.mazury.pl

telefon: 23 698 10 36

Na stronie internetowej Welskiego Parku Krajobrazowego można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

TAB - przejście do następnej pozycji,

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,

ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,

STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,

SPACJA - wybór pozycji,

ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji

Ułatwienia na stronie internetowej Welskiego Parku Krajobrazowego

Strona internetowa Welskiego Parku Krajobrazowego posiada następujące ułatwienia:

-odpowiedni kontrast

-możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

-focus wokół elementów nawigacyjnych

-moduł wyszukiwania

-wyróżniony kontrast odnośników

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

e-mail: do@warmia.mazury.pl

telefon: (89) 52 19 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Welski Park Krajobrazowy, Jeleń 84

Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – podjazd. W budynku nie ma wind (budynek dwukondygnacyjny). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze – toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa Welskiego Parku Krajobrazowego spełnia standard WCAG 2.0 poziom AA.

 

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę