Rybołów - fot. Maciej Rodziewicz Rybołów - fot. Maciej Rodziewicz
Bielik-fot. Maciej Rodziewicz Bielik-fot. Maciej Rodziewicz

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


WFOŚiGW

 

 

 

 

Tytuł zadania: dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy ZPK w Jerzwałdzie”.

Koszt kwalifikowany zadania to 22 152,36 zł

Dotacja WFOŚiGW w Olsztynie to 16 152,36 zł

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz godnie z harmonogramem finansowo - rzeczowym zadania zakupiono zbiorniki wodne, wykonane z tworzywa. Ich konstrukcja oraz ciężar są na tyle niewielkie, że można bez problemu je przenosić i czyścić. Ma to znaczenie w przypadku odchowu kilku sztuk ptaków wodnych, które odżywiając się brudzą wodę. Zachowanie higieny w sztucznych warunkach ma duże znaczenie przy odchowie piskląt.  Biorąc pod uwagę wiek istniejących wolier, należy je naprawiać, gdyż ich słabnący stan techniczny może doprowadzić do większych uszkodzeń, generujących większe koszty. W ramach wykonania napraw pokryto papą najstarszą z istniejących wolier, zabezpieczając jej konstrukcję dachową przed zniszczeniem. Wymienione zostały drzwi do woliery, zmieniona ich konstrukcja. Wykonano też zostały wybiegi do zadaszonych wolier.

Ośrodek zajmuje niewielką powierzchnię i chociaż zbliżanie się do wolier jest zabronione, to woliery te, doskonale widać. W takiej sytuacji ważne jest, by wywrzeć pozytywne wrażenie na osobach przybywających do Ośrodka. Każda wrażliwa osoba chce wiedzieć, że pozostawione tutaj zwierzę będzie miało odpowiednie warunki bytowe. W ramach kwoty przeznaczonej na realizację zadania zakupiono nagrzewnicę elektryczną, wagę elektroniczną i kamerę endoskopową. Do Ośrodka trafiają najczęściej zwierzęta chore, bądź uszkodzone w wyniku doznanych kontuzji, zatem opieka weterynaryjna i koszty z nią związane są nierozerwalną częścią składową funkcjonowania takiego miejsca.

 

Tytuł zadania: „Rozmieszczenie i zasoby wybranych roślin na terenie PKPI”.
Koszty kwalifikowane zadania to 21 500 zł
Dotacja WFOŚiGW w Olsztynie to 6 500 zł

Zgodnie z umowa zawartą z wykonawcą zadania, przeprowadzono terenową inwentaryzację chronionych i rzadkich gatunków roślin z uwzględnieniem gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Obejmowała ona stwierdzenie liczebności gatunku, zajmowany areał oraz ocenę stanu jego zachowania. Takie działanie miało na celu także określenie perspektyw i metod jego ochrony w aspekcie zachowania środowiska. Wykonano też dokumentację zdjęciową gatunków i siedlisk. Końcowe opracowanie, to elaborat obejmujący także  kartogramy występowania gatunków oraz ich wykaz ze współrzędnymi. Elaborat jest dokumentem „otwartym” z możliwością wprowadzania nowych danych do inwentaryzowanych gatunków.

Inwentaryzacja została wykonana przez pracowników naukowo – dydaktycznych z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie metodą marszową z wyborem siedlisk/ zbiorowisk roślinnych, w których z największym prawdopodobieństwem spodziewane było występowanie gatunków „specjalnej troski”. Uwzględniono przede wszystkim torfowiska przejściowe i wysokie, bory bagienne i wysokie postacie lasów bagiennych, ekstensywnie użytkowane łąki śródleśne i okazjonalnie lasy oraz tereny antropogenicznie przekształcone.

 


 

1. tytuł zadania: "Poznajemy parki krajobrazowe- konkursy przyrodnicze".
2. koszt kwalifikowany zadania: 15 000,00zł
3. kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: Dotacja 10 000,00zł
4. Opis zadania: Zadanie polega na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu trzech konkursów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich:
- Ogólnopolskiego Konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, XVI edycja. Konkurs skierowany do uczniów ze szkół gimnazjalnych.
- XXII  edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej dla uczniów nauczania blokowego. Tematem przewodni konkursu tej edycji: "Aleje drzew i ich mieszkańcy".
- Konkursu plastycznego skierowanego do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. "Aleje drzew i ich mieszkańcy".
Celem głównym zadania jest podnoszenie świadomości ekologicznej, poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska naturalnego poprzez indywidualne zaangażowanie.
Zakładamy, że w konkursach udział weźmie ok. 2000 uczniów z około 80 szkół.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę