UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plOchrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób, których dane są przetwarzane
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, tel.: 89-758 85 27, e-mail: zpk@warmia.mazury.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Parków Krajobrazowych jest Pan Andrzej Marek Kisiel, e-mail: rodo@mazury.com.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane w celu: 
 • wystawienia faktury,
 • prowadzenia działalności finansowej, edukacyjnej, ochrony przyrody i środowiska
 • zatrudnienia
 • realizacji umów cywilno-prawnych
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
      Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c, e ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, kodeks pracy.
 1. Przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych to: ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności statutowej.
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione i uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  i w niezbędnym zakresie. Zespół Parków Krajobrazowych nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – art.5 ust.1 lit.e RODO.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie bez względu na podjęte działania.
 6. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu niż ten, na który została wyrażona zgoda.
 9. Administrator Danych Osobowych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
                                                                               
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych
Krzysztof Słowiński
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę