OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.mpk.warmia.mazury.pl

www.mazurskipark.pl

Ogłoszenia


ZARZĄDZENIE NR MP.0022.17.2020

Dyrektora Mazurskiego Parku Krajobrazowego

z dnia 16.07.2020 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 r., przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.

 

Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 Ustalam dni wolne od pracy w zamian za dni świąteczne przypadający w wolną  sobotę w 2020 r. 

 1. za dzień 15 sierpnia 2020 r. przypadający w sobotę, ustalam  wolne od pracy w dniu 14 sierpnia 2020 r. 
 2.  za dzień 25 grudnia 2020 r. przypadający w sobotę, ustalam wolne od pracy w dniu  24 grudnia 2020 r. 

§ 2 Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni oraz opublikowanie na stronie internetowej Parku.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  16.07.2020 r.


 


 

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. ochrony przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni


Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. ochrony przyrody


Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalisty ds. ochrony przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni

1.  Adres jednostki: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki

2. Określenie stanowiska: specjalista ds. ochrony przyrody

3. Wymiar zatrudnienia: pełny etat

4. Wymagania na stanowisku:

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Niekaranie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Wykształcenie wyższe o profilu biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu lub pokrewne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych;
 5. Praca (minimum 1 rok) w ochronie przyrody, w jednostkach państwowych, samorządach, organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska;
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Dobry stan zdrowia.

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doskonała znajomość obszaru Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 • umiejętność wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych (fauny, flory, siedlisk itp.).
 • znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).
 • znajomość ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227).
 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.).
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).
 • znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444).
 • znajomość ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).
 • znajomość Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Warm. - Maz Nr 20, poz. 506).
 • znajomość Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 • samodzielność działania i kreatywność,
 • umiejętność komunikowania się,
 • zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

8. Zakres obowiązków :

 • inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych
 • ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i
 • składników przyrody nieożywionej.
 • identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych Parku oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych.
 • realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku
 • informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody
 • prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego
 • współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego  organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego
 • bieżąca współpraca z samorządami, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, zarządcami obszaru Mazurskiego Parku Krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami mającymi związek z ochroną przyrody, a także parkami krajobrazowymi i narodowymi w kraju i zagranicą
 • współpraca ze wszystkimi działami MPK
 • przygotowywanie projektów treści opinii dotyczących lokalizacji inwestycji na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego
 • inne bieżące zadania związane z działalnością statutową jednostki w zakresie ochrony przyrody.

9. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej (zakres czynności z adnotacją pracodawcy potwierdzającą okres zatrudnienia na danym stanowisku pracy, zaświadczenie, pisemne referencje z poprzednich miejsc pracy),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. ochrony przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni”, należy składać osobiście w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki lub przesłać pocztą na adres: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki w terminie do dnia 26.09.2016 r. do godziny 15.30

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz na tablicy informacyjnej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 

Treść ogłoszenia

Wynik naboru

 


Krutyń, dn. 27.06.2016 r.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni

 

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego księgowego

 

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego księgowego w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni

 

1. Adres jednostki: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki

2. Określenie stanowiska: główny księgowy

3. Wymiar zatrudnienia: pełny etat

4. Wymagania na stanowisku:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. obywatelstwo polskie;

2. korzystanie z pełni praw publicznych;

3. nie karanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów;

4. 3-letnia praktyka w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego ekonomicznego (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe), lub

6-letnia praktyka w księgowości w przypadku wykształcenia średniego ekonomicznego;

5. nieposzlakowana opinia,

6. dobry stan zdrowia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej;
 • znajomość ustawodawstwa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, prawa podatkowego, planowania i sprawozdawczości budżetowej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, organizacji oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego;
 • znajomość obsługi programów: Płatnik- program wymagany do rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, SJOBestia - program wymagany przez Departament Finansów  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umiejętność obsługi Pakietu Office (Word, Excel), program bankowy, program finansowy – księgowy, program kadrowo - płacowy
 • elektroniczna obsługa sprawozdawczości statystycznej oraz sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach samorządowych,
 • umiejętność sporządzania planów finansowych i sprawozdań budżetowych,
 • samodzielność działania i kreatywność,
 • umiejętność komunikowania się,
 • zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

7. Zakres obowiązków :

 • odpowiedzialność za działalność Parku w zakresie finansowo-księgowym,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Parku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, dokumentacji płacowej i ubezpieczeniowej, opracowywanie planów finansowych Parku,
 • opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości,
 • prowadzenie spraw socjalnych w Parku, w tym:
 • kontrola rocznych planów  działalności socjalnej i wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych we współdziałaniu z przedstawicielem załogi.

8. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej (zakres czynności z adnotacją pracodawcy potwierdzającą okres zatrudnienia na danym stanowisku pracy, zaświadczenie, pisemne referencje z poprzednich miejsc pracy),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni”, należy składać osobiście w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki lub przesłać pocztą na adres: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki w terminie do dnia 11 lipca 2016 r. do godz. 14:30

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz na tablicy informacyjnej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 


21.04.2015 r.

 

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

na usługę prawną dla Mazurskiego Parku Krajobrazowego


Mazurski Park Krajobrazowy informuje, że najkorzystniejszą ofertę i odpowiadającą warunkom zapytania cenowego z dnia 30.03.2015 r.

na usługi prawne przedstawiła: 

Kancelaria Radców Prawnych Gonkiewicz, Włodarczyk i Współpracownicy z Olsztyna.

 

 

30.03.2015 r.

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni 

zaprasza do złożenia ofert na:

Usługę prawną polegającą na:

- analizie poprawności zawartych umów pomiędzy Mazurskim Parkiem Krajobrazowym, a użyczającymi i dzierżawcami gruntów i nieruchomości będących w zarządzie/trwałym zarządzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

- przedstawieniu możliwości rozwiązania wszystkich umów użyczenia i dzierżawy gruntów i nieruchomości będących w zarządzie/trwałym zarządzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

- przeprowadzeniu całej procedury rozwiązania i unieważnienia umów, a także przygotowaniu do wygaszenia zarządu/trwałego zarządu Mazurskiego Parku Krajobrazowego nad gruntami przekazanymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych i starostwa powiatowe,

- reprezentowaniu i prowadzeniu spraw Mazurskiego Parku Krajobrazowego przed sądami w związku z przeprowadzaniem całej procedury rozwiązania i unieważnienia umów, a także przygotowaniu do wygaszenia zarządu/trwałego zarządu Mazurskiego Parku Krajobrazowego nad gruntami przekazanymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych i starostwa powiatowe.

 

Termin składania ofert: do 20.04.2015 r. do godz. 10:00.

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2015 r.

Do pobrania:

Zapytanie cenowe dotyczące obsługi prawnej Mazurskiego Parku Krajobrazowego wraz z załącznikiem (.pdf)

 


30.03.2015 r.


Nabór na stanowisko strażnika w Mazurskim Parku Krajobrazowym - WYNIK NABORU

 


I. Lista wybranych osób: 

Nazwisko i imię: Gencza Judyta
Miejsce zamieszkania: Mrągowo

II. Uzasadnienie wyniku: 

Wybrana kandydatka w trakcie procedury naboru wykazała się wiedzą, umiejętnościami oraz cechami osobowości niezbędnymi do pracy na stanowisku Strażnika w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Komisja rekrutacyjna bardzo wysoko oceniła również umiejętności interpersonalne kandydatki takie jak: komunikatywność, wysoka kultura osobista, które z pewnością będą warunkować odpowiedni poziom realizowanych zadań na stanowisku, o które się ubiega. Tym samym kandydatura ww. osoby została rekomendowana do zatrudnienia.

Dokumenty kandydatów, którzy nie przeszli do kolejnego etapu naboru będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, natomiast kandydatów uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej przez okres 3 miesięcy od dnia upublicznienia się informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci są proszeni o ich odbiór w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Po upływie ww. terminów nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Mazurski Park Krajobrazowy nie odsyła dokumentów kandydatom.

Krzysztof Wittbrodt

Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego

 

Do pobrania:

·  Treść ogłoszenia

·  Formularz opisu stanowiska

·  Kwestionariusz osobowy

·  Oświadczenie o niekaralności

·  Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

·  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

·  Oświadczenie o stanie zdrowia

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę