Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


Znajdź nas na Facebooku!


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla osób, których dane są przetwarzane:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Mazurski Park Krajobrazowy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazurski Park Krajobrazowy z siedzibą w Krutyni, tel.: 89 742 14 05, e-mail: mpk@warmia.mazury.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Mazurskim Parku Krajobrazowym możliwy jest pod numerem tel.: 89 742 14 05 lub adresem e-mail: mpk@warmia.mazury.pl

 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane w celu: 

 • wystawienia faktury,

 • prowadzenia działalności finansowej, edukacyjnej, ochrony przyrody i środowiska

 • zatrudnienia

 • realizacji umów cywilno-prawnych

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

      Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c, e ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, kodeks pracy.

 1. Przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych przez Mazurski Park Krajobrazowy to: ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności statutowej.

 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione i uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
  i w niezbędnym zakresie. Mazurski Park Krajobrazowy nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – art.5 ust.1 lit.e RODO.

 4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 5. Posiada Pan/Pani prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie bez względu na podjęte działania.

 6. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 8. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu niż ten, na który została wyrażona zgoda.

 9. Administrator Danych Osobowych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

                                                                               
Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Krzysztof Wittbrodt
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę