fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


Znajdź nas na Facebooku!


powrót

Ogłaszamy konkurs fotograficznySerdecznie zapraszamy fotografów-amatorów do udziału w organizowanym z okazji 40-lecia Mazurskiego Parku Krajobrazowego wakacyjnym konkursie fotograficznym pt. "40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego".

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pt. "40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego"

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Mazurski Park Krajobrazowy z siedzibą w Krutyni.

2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do fotografów amatorów – osób powyżej 10. roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych (wg wzoru umieszczonego w formularzu zgłoszeniowym).

3. Celem konkursu jest promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w krajobrazie Mazurskiego Parku Krajobrazowego i potrzeby jego ochrony oraz zachowania dla przyszłych pokoleń.

4. Zdjęcia mogą przedstawiać miejsca i obiekty, przyrodę ożywioną i nieożywioną oraz krajobraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Fotografie powinny być wykonane w  2017 roku. Do fotografii proponujemy dołączyć „stare” zdjęcia, w formie skanu, przedstawiające to samo miejsce lub obiekt, wykonane z tej samej perspektywy.

5. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace w formacie JPG lub TIFF w kategoriach:

a) „Mazurski Park Krajobrazowy – moje miejsce”

Uczestnik może zgłosić 2 fotografie wykonane w 2017 roku.

b) „Mazurski Park Krajobrazowy – wczoraj i dziś”

Uczestnik może zgłosić 2 pary/zestawy zdjęć: zdjęcie aktualne + skan „starej” fotografii, aby móc porównać obrazy.

UWAGA! Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie takie „stare” fotografie, do których uczestnik ma pełne i nieograniczone prawa autorskie.

Zdjęciom należy nadać nazwy zgodnie z wzorem NAZWA MIEJSCA/OBIEKTU_ROK WYKONANIA, przy czym w przypadku zamieszczenia zestawu zdjęć, nazwa „starej fotografii” musi być tożsama na obu fotografiach – starej i nowej. Zdjęciom można także dodać dodatkowy opis. Informacje te należy umieścić na karcie zgłoszeniowej.

6. Wymagania techniczne zdjęć:

a)    rozdzielczość - dłuższy bok: 3264 px*

b)   fotografie zapisane w formacie JPG lub TIFF

c)    prace należy przesłać na opisanej płycie CD lub DVD wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową.

* W przypadku organizacji wystawy nagrodzonych prac, Organizator nie gwarantuje prezentacji fotografii o jakości niższej niż 300 dpi.

7. Prace należy składać w biurze Mazurskiego Parku Krajobrazowego osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Mazurski Park Krajobrazowy Krutyń 66, 11-710 Piecki z dopiskiem: „40 lat MPK - konkurs fotograficzny”

8. Termin składania prac mija 30. września 2017 r. W przypadku prac przesyłanych pocztą - decyduje data stempla pocztowego.

9. Prace oceni powołana przez Organizatora komisja. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Parku.

10. W zależności od tematyki prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w jednej lub kilku kategoriach.

11. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Zakup nagród w konkursie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17. listopada 2017 r. O sposobie przekazania nagród, zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

13. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w szczególności w Internecie). Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Parku.

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z pózn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).


Konkurs dofinansowany jest ze środków:

 

Do pobrania:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PLAKAT


Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę