fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
powrót

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris

   Do 31. marca trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do V edycji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.
   Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony. W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne. Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).
    Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia kandydata

prof. Janina Wengris (1907 – 1978).
 
   Prof.  Janina  Wengris  urodziła się  5  sierpnia  1907 r.  w  Omsku  na  Syberii. W 1909 r. wraz z rodzicami powróciła do Polski i zamieszkała na Śląsku. Po ukończeniu szkoły średniej – Państwowego Gimnazjum Realnego w Zakopanem – w 1925 r., rozpoczęła studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po upływie roku przeniosła się razem z rodzicami do Wilna, gdzie kontynuowała studia na tamtejszym Uniwersytecie im. Stefana Batorego.
 
Tamże, w 1929 r., jeszcze w trakcie studiów, została asystentem w Zakładzie Zoologii. W 1933 r.  obroniła pracę magisterską o temacie: „Mrówki okolic Trok i Wilna” i uzyskała – z wynikiem bardzo dobrym - dyplom magistra filozofii z zakresu zoologii z anatomią porównawczą. Pracę asystenta łączyła z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, której maszynopis ukończyła  w  lecie  1939 r.  Niestety, wybuch wojny przeszkodził jej w zdawaniu egzaminów
 
i zakończeniu przewodu doktorskiego. Podczas okupacji nadal pracowała na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie – na jedynym czynnym wówczas Wydziale Medycznym. 
   Zaraz po wojnie Janina Wengris musiała opuścić Wilno i w czerwcu 1945 r. przeniosła się do Katowic, gdzie zaczęła pracować jako inspektor entomolog w Śląskiej Stacji Ochrony Roślin. W 1946 r. obroniła pracę doktorską:  „Badania nad   rozmieszczeniem mrowisk w zależności od warunków ekologicznych” na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i 14 listopada 1946 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych. 1 września 1946 r. została zatrudniona na stanowisku profesora kontraktowego zoologii i entomologii w Państwowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Po likwidacji szkoły i przeniesieniu się jej pracowników  do  nowo  utworzonej  Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, 1 września 1950 r., dr Janina   Wengris   rozpoczęła   pracę   na  stanowisku  profesora  kontraktowego i kierownika katedry na Wydziale Zootechnicznym.
 
W    Wyższej    Szkole    Rolniczej,   a   następnie   Akademii   Rolniczo - Technicznej w Olsztynie Janina Wengris pracowała nieprzerwanie aż do przejścia  na  emeryturę w 1977 r. W 1964 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Podczas swojej wieloletniej pracy na olsztyńskiej uczelni prof. Wengris pełniła wiele funkcji, min w latach 1955-1956 prodziekana Wydziału Zootechnicznego oraz w latach 1956-1959 prorektora ds. nauki. Od 1956 r. do 1977 r. była redaktorem Zeszytów naukowych ART w Olsztynie serii „Zootechnika”. Była wieloletnim członkiem senatu akademickiego, rady naukowej Biblioteki Głównej oraz Instytutu Biologii Stosowanej. W latach 1970 1977 pełniła funkcję wicedyrektora ds. naukowych w Instytucie Hydrobiologii i Ochrony Wód. Ponadto prof.  J. Wengris była członkiem min. Komitetu Ochrony Przyrody i Komitetu Zoologicznego PAN, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ligi Ochrony Przyrody oraz licznych towarzystw naukowych.
 
Prof. Wengris  była  autorką  dziesiątków  publikacji  naukowych:  rozpraw, doniesień i artykułów popularnonaukowych. Opracowała dwa filmy dokumentalne. Pod jej kierunkiem napisano 4 habilitacje, 8 doktoratów oraz około 140 prac magisterskich. Prof. Wengris opracowała także 2 skrypty (Zoologia ogólna oraz Zoologia systematyczna) dla studentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 2 skrypty (Zoologia ogólna oraz Zoologia systematyczna) dla studentów zaocznych wyższych szkół rolniczych oraz rozdziały podręcznika Zoologia dla techników rolniczych. Wydania wspomnianych podręczników były wielokrotnie wznawiane.
 
Prof.  Wengris    prowadziła    zajęcia   na   uczelni   (wykłady,  ćwiczenia  i  seminaria z zoologii, entomologii, biologii, ewolucjonizmu i ekologii zwierząt) jak i poza nią (kursy dokształcające – min. dla nauczycieli, poradnictwo z zakresu ochrony roślin, propagowanie zasad ochrony przyrody). Była organizatorem i opiekunem studenckiego Koła Naukowego Zoologów i studenckiego Koła   Naukowego   Ochrony   Roślin. Była także kuratorem i członkiem chóru akademickiego. Zajęcia - wykłady i seminaria magisterskie – prowadziła jeszcze po przejściu na emeryturę, prawie do ostatnich dni swojego życia. Prof. Janina Wengris zmarła 13 listopada 1978 r. w Katowicach i tam też została pochowana. Wykłady prof. Wengris cieszyły się ogromną popularnością wśród studentów,  a to za sprawą poprawnego i barwnego języka, zrozumiałej treści i logicznie przedstawianych problemów, jak również osobistego uroku zawsze uśmiechniętej Profesor. Nie przypadkiem studenci nazywali ją „kochaną ciocią” lub „ciocią Wengris”. Wśród współpracowników  cieszyła się ogromnym szacunkiem i sympatią, jako osoba stwarzająca w miejscu pracy niepowtarzalny klimat rodzinnego domu i zaufania.
 
   Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej Profesor uhonorowana została licznymi odznaczeniami, takimi jak: Złoty Krzyż Zasługi (1952 r.), Medal X-lecia PRL (1955 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960 r.), Srebrna Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1960 r.), Złota Odznaka Ligi Ochrony Przyrody (1963 r.), Złota Odznaka ZNP (1965 r.), Odznaka Honorowa WSR (1965 r.), Złota Odznaka Zasłużonym  dla  Warmii  i  Mazur  (1969 r.),  Medal  Zasłużony  Nauczyciel  PRL  (1962 r.) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.). Nagradzana była również wielokrotnie nagrodami   Rektora   ART   oraz   2 - krotnie   nagrodami   Ministra  Szkolnictwa  Wyższego  i Techniki. Decyzją Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej, imieniem prof. Janiny Wengris nazwano Salę Ćwiczeń i Muzeum Katedry Zoologii (znajdujące się obecnie na Wydziale Biologii i Biotechnologii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Zgodnie z tą decyzją 24 czerwca 1983r., odsłonięto w Kortowie tablicę pamiątkową i popiersie prof. Janiny Wengris
 
(źródło: Wrota Warmii i Mazur)
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę