fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


Znajdź nas na Facebooku!


powrót

Konferencja Naukowa pt.: 40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego - różnorodność biologiczna i kulturowa

Na przełomie maja i czerwca w ramach centralnych wydarzeń związanych z obchodami 40-lecia Mazurskiego Parku Krajobrazowego odbyła się Konferencja Naukowa „40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego - różnorodność biologiczna i kulturowa”.

Konferencja poświęcona była funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki badań prowadzonych na terenie Parku przez naukowców z wyższych uczelni z całego kraju oraz instytucji naukowych z terenu naszego województwa.

Uczestnikami konferencji poza naukowcami i pracownikami parków krajobrazowych z całej Polski, byli przedstawiciele Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Lasów Państwowych, samorządów powiatowych i gminnych oraz organizacji pozarządowych, co dało sposobność do dyskusji o przyszłości Mazur i Mazurskiego Parku Krajobrazowego, zarówno na forum pracowników Parku, jak i pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz ochrony przyrody.

Konferencję w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego otworzył dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Bogdan Meina oraz I Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie p. Tadeusz Ratyński. Podczas przemówień zaproszonych gości nie zabrakło słów uznania oraz życzeń sukcesów w dalszej pracy na rzecz zachowania i ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych regionu.

Swoją obecnością podczas konferencji zaszczycili nas poprzedni dyrektorzy Mazurskiego Parku Krajobrazowego i ich rodziny, którym obecny dyrektor, p. Krzysztof Wittbrodt złożył gorące podziękowanie za wkład i zaangażowanie w tworzenie i rozwój Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz pracę na rzecz zachowania krajobrazu Mazur.

Pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja „Krutynia – rzeka kultur”, sesja posterowa oraz sesja terenowa. Podczas uroczystej kolacji, przemówienie wygłosił Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Gustaw Marek Brzezin, gratulując imponujących działań na rzecz ochrony unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Warmii i Mazur. Z kolei w drugim dniu zaprezentowana została bioróżnorodność Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w oparciu o wyniki prowadzonych na terenie Parku badań naukowych. W poszczególnych sesjach zaprezentowano następujące tematy:

SESJA „KRUTYNIA – RZEKA KULTUR”

„Kulturowy szlak Krutyni”  dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM

„Mazury w twórczości Roberta Budzińskiego” dr Ewa Gładkowska

„Wartości ekologiczne w prozie Ernsta Wiecherta”  dr Dariusz Liszewski

„Das Gräberfeld von Moythienen bei Aweyden, czyli rzecz o historii i współczesnych perspektywach badawczych bałtyjskiego cmentarzyska w Mojtynach” Iwona Lewoc, Kamil Niemczak

„Mazurski Park Krajobrazowy w otulinie społecznej regionu” prof. dr hab. Henryk Tracz, Bartosz Zajda

 

SESJA „RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA MAZURSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO”

„Ekstensywne badania wrotków (Rotifera) na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, prof. IBD PAN

„Chruściki (Trichoptera) Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

„Mięczaki wodne systemu rzeczno-jeziornego Krutyni” dr hab. Krzysztof Lewandowski, prof. UPH, dr hab. Beata Jakubik

„Ichtiofauna Mazurskiego Parku Krajobrazowego - stan poznania i zagrożenia” dr Andrzej Kapusta

„Autotroficzne i heterotroficzne organizmy planktonowe towarzyszące zakwitom sinicowym jeziora Warnołty” dr Krystyna Kalinowska

„Makrofity jezior Mazurskiego Parku Krajobrazowego - zróżnicowanie, stan ekologiczny” dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM

„Torfowiska Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr hab. Marek Kloss, prof. UKSW

„Stan poznania i perspektywy badań bioty porostów Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr Dariusz Kubiak

„Macromycetes Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr Grzegorz Fiedorowicz

„Przyczynek do poznania fauny wybranych chrząszczy Mazurskiego Parku Krajobrazowego” prof. Oleg Aleksandrowicz

„Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW, dr Piotr Ceryngier

„Herpetofauna Mazurskiego Parku Krajobrazowego” Grzegorz Górecki, Anna Zaborowska

„Liczebność i oddziaływanie bobra europejskiego na środowisko w Mazurskim Parku Krajobrazowym” prof. dr hab. Zygmunt Giżejewski

„Badania dotyczące procesów rozrodczych zwierząt jeleniowatych w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności IRZiBŻ PAN” dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw.

„Wyniki inwentaryzacji dużych drapieżników na terenie Puszczy Piskiej i Lasów Napiwodzko-Ramuckich przeprowadzonej przez pracowników Lasów Państwowych wraz z partnerami” Adam Gełdon

„Walory Przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr Jerzy Kruszelnicki

 

SESJA POSTEROWA

Jabłońska-Barna I. Makrobezkręgowce jeziora Łuknajno.

Strzałek M., Kufel L. Czy łąki ramienicowe składają się tylko z charofitów?

Zadroga A., Górzyńska I., Korzekwa A. Metody badawcze stosowane w poznaniu procesów rozrodczych zwierząt jeleniowatych.

Liszewska M. Mazurski Park Krajobrazowy w perspektywie humanistycznej ochrony przyrody

Krupa M., Hołdyński Cz., Ruszczyńska J., Święczkowska J.  Rezerwat Biosfery Jeziora Mazurskie

Romanowski J., Jóźwik A. Projekt inwentaryzacji barszczy Heracleum i rdestowców Reynotouria w Mazurskim Parku Krajobrazowym

Górecki G., Zaborowska A. Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej

Dolota M. Czynna ochrona płazów w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Gencza J. Akcja płazy w Mazurskim Parku Krajobrazowym w latach 2011-2016

Masiarz J., Dziczek A., Grudziądz Z. Monitoring gniazd bociana białego (Ciconia ciconia) na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Wittbrodt K. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów oraz wiata edukacyjna

Wittbrodt K. Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach


Sesja terenowa "Walory krajobrazowe szlaku Wielkich Jezior Mazurskich"


Zaprezentowany materiał zostanie zebrany i wykorzystany do zaplanowania dalszych badań nad bioróżnorodnością Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz analizy potrzeby prowadzenia nowych działań zachowawczych i ochronnych na terenie Parku.

Dziękujemy wszystkim za udział w Konferencji!

 

Patronat medialny:

Opieka medialna:

 

Konferencja dofinansowana jest ze środków:

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę