EKO-CZAR EKO-CZAR
zajęcia terenowe zajęcia terenowe
rezerwat Czarny Bryńsk rezerwat Czarny Bryńsk

Witamy Państwa

Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.g-lpk.pl.pl

Położenie

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 roku na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodami Toruńskim i Ciechanowskim. Celem utworzenia Parku jest zachowanie bioróżnorodności na terenach o nieznacznych zmianach antropogenicznych pogranicza mezoregionów Garbu Lubawskiego, Pojezierza Dobrzyńskiego i Równiny Urszulewskiej, ochrona geomorfologicznych form krajobrazu oraz popularyzacja i upowszechnianie tych walorów. Park stał się naturalną osłoną dla istniejących już od ćwierćwiecza rezerwatów przyrody oraz terenów badań naukowych umożliwiających identyfikację kolejnych cennych przyrodniczo gatunków i siedlisk.

Powierzchnia całkowita GLPK wynosi 27 764,3 ha. Największa część – 13 901,5 ha położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmuje w całości miasto Górzno oraz fragmenty gmin: Górzno, Brzozie, Bartniczka i Świedziebnia. Pozostała część leży na terenie gminy Lidzbark – 8 632,7 ha (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Lubowidz – 5 230,1 ha (woj. mazowieckie). Od 1993 roku cały obszar Parku znajduje się w granicach „Zielonych Płuc Polski” - najczystszej i najbogatszej przyrodniczo części kraju.

Obszar GLPK został ukształtowany ok. 18 tys. lat temu przez wycofujący się lądolód subfazy kujawskiej. Pozostawił on niezwykłe zróżnicowanie genetyczne i morfologiczne oraz bogactwo form geologicznych. Teren Parku odznacza się znacznymi deniwelacjami. Głównymi elementami rzeźby GLPK są wysoczyzny i wzgórza morenowe, pagórki kemowe, zespoły drumlinowe, równiny sandrowe, obniżenia i zagłębienia wytopiskowe oraz rynny subglacjalne. Uroki krajobrazowe Parku podkreślają malowniczo usytuowane jeziora, rzeki i strumienie. Zasadnicza część obszaru GLPK (ok. 90%) położona jest w dorzeczu Drwęcy, a dokładniej w zlewni jej lewobrzeżnego dopływu - Brynicy. Brynica stanowi oś hydrograficzną tego terenu. Szczególnym walorem GLPK są lasy, które pokrywają ok. 70% jego powierzchni. Wśród nich, pomiędzy przeważającymi borami, znajdują się fragmenty rzadkich w tej części niżu grądów zboczowych rosnących na ścianach jarów oraz zboczach nisz źródliskowych, jak i grądów niskich czy ciepłolubnych z udziałem rzadkich gatunków flory. Zwarte kompleksy leśne poprzecinane niewielkimi enklawami łąk, pól oraz jeziorami i dolinami rzecznymi stanowią siedlisko dla wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

O wysokiej randze przyrodniczej GLPK świadczy utworzenie w jego granicach 7 rezerwatów przyrody: cztery rez. leśne - „Szumny Zdrój”, „Jar Brynicy II”, „Ostrowy nad Brynicą” i „Klonowo”, jeden rez. geomorfologiczno-leśny „Jar Brynicy”, florystyczny „Czarny Bryńsk” i torfowiskowy „Mszar Płociczno”. Wyznaczono ponadto dwa obszary ochrony siedlisk Natura 2000: Ostoja Lidzbarska oraz Mszar Płociczno. Spośród innych form ochrony na terenie Parku należy wymienić również pomniki przyrody i użytki ekologiczne (33 obszary). Za pomniki przyrody uznano 36 obiektów, wśród których największy udział mają okazałe wiekowe drzewa, ich skupienia i aleje, a także elementy przyrody nieożywionej np. głazy narzutowe. Najciekawszym i najcenniejszym pomnikiem jest ponad 500-letni „Dąb Rzeczypospolitej” (wysokość ok. 35 m, obwód w pierśnicy ok. 641 cm), rosnący na terenie rezerwatu Jar Brynicy II.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę