Witamy Państwa

Poznaj lepiej nasz region:

  

Zachęcamy do odwiedzin Parkowego 

 

 

 

 

 

  

Zapytania ofertowe

 

 

 

Jeleń 9.10.2018 r.

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Na podstawie §22 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Welski Park Krajobrazowy na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020 zapraszam do złożenia oferty na:

 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 

I.              Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pod nazwą:

a)     „Budowa pomostu edukacyjnego nad jeziorem Grądy w miejscowości Grądy”,

b)    „Budowa wiaty edukacyjnej nad jeziorem Jeleńskim”,

c)    „Przebudowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Kiełpińskim wraz z wiatą”,

d)    „Budowa modelu mrowiska przy siedzibie Parku w Jeleniu”,

e)    „Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lidzbarskim wraz z wieżą obserwacyjną”,

f)     „Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu wraz z wiatą”,

g)    „Budowa stacji meteorologicznej przy siedzibie Parku w Jeleniu”,

h)    „Budowa wieży obserwacyjnej w Tuczkach”.

Szczegółowy zakres inwestycji określa załącznik 3.

 

II.            Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium wyboru będzie cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty z najkorzystniejszą ceną ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

III.           Warunki realizacji:

 

Dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załącznik 2.

 

IV.          Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać na druku stanowiącym załącznik 1, w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego: Welski Park Krajobrazowy Jeleń 84, 13-230 Lidzbark  z dopiskiem: „Oferta na zamówienie WPK.262.8.2018” do dnia 22.10.2018 r do godziny 15:30.

 

V.            Wymagane dokumenty:

 

Oferta zawierająca: dane Wykonawcy, procentowy udział w cenie brutto, akceptację warunków umowy oraz informacja o kwalifikacjach/uprawnieniach osób, które z ramienia Wykonawcy będą realizować zamówienie.

 

VI.          Uwagi końcowe:

 

Zamawiający o wynikach zapytania poinformuje Wykonawców składających ofertę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-        wydłużenia terminu składania ofert,

-        wezwania do wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Parku,

-        wezwania do uzupełniania oferty w wyznaczonym terminie w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

-        poprawiania omyłek rachunkowych za wyraźną zgodą Wykonawcy,

-        pozostawienia bez rozpatrzenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie.

Załączniki:

  1. Druk oferty cenowej,
  2. Wzór umowy
  3. Dokumentacja projektowa  

 Szczegółowy zakres oferty na stronie: bipwpk.warmia.mazury.pl

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę