orlik krzykliwy (fot. M.Modrzewski) orlik krzykliwy (fot. M.Modrzewski)
pełnik europejski (fot. M.Modrzewski) pełnik europejski (fot. M.Modrzewski)
bocian biały (fot. M.Modrzewski) bocian biały (fot. M.Modrzewski)
brzoza niska (fot. M.Modrzewski) brzoza niska (fot. M.Modrzewski)

Witamy Państwa

Nowa strona internetowa Welskiego Parku Krajobrazowego

WPK.WARMIA.MAZURY.PL

 

 

 

 

  

powrót

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 obejmuje obszary o niezwykle cennych walorach przyrodniczych i najbardziej reprezentatywnych dla Europy ekosystemach. Docelowym efektem jest stworzenie systemu obszarów cennych przyrodniczo, połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną funkcjonalnie całość. W Welskim Parku Krajobrazowym znajdują się trzy obszary włączone do sieci obszarów Natura 2000: "Ostoja Welska", "Przełomowa Dolina Rzeki Wel" i "Dolina Drwęcy".

OSOS Ostoja Welska PLH 280014 (14,35% powierzchni Welskiego Parku Krajobrazowego)

Ostoja obejmuje odcinek rzeki Wel i jej doliny (włącznie z Torfowiskiem Kopaniarze), wraz z przyległymi do niej obszarami bagiennymi Ostoi Koszelewskich, Zomp Jeglijskich i jeziorem Neliwa wraz z otoczeniem. W znacznej części są to tereny, na których zarzucono użytkowanie. Pośród lasów występują większe płaty podmokłych łąk oraz alkalicznych torfowisk niskich  mechowisk i szuwarów wielkoturzycowych. Ostoje Koszelewskie to kompleks przyrodniczy suchych i podmokłych lasów, łąk, częściowo osuszonych mokradeł i nieużytków oraz stawów rybnych i torfowisk z zespołem kilkudziesięciu różnej wielkości zbiorników pozostałych po eksploatacji torfu. Zompy Jeglijskie to obszar mokradeł obejmujący torfowiska niskie i przejściowe z licznymi zarastającymi potorfowymi zbiornikami wodnymi, wilgotne łąki oraz zespoły zarośli łozowych i młodego olsu oraz lasów brzozowych. Jezioro Neliwa jest płytkim jeziorem eutroficznym z podwodnymi łąkami ramienic, otoczonym szerokim pasem szuwarów i zarośli. Od południa jezioro graniczy z lasem, zaś na zachód od niego ciągną się podmokłe łąki. Łącznie na tym Obszarze Natura 2000 stwierdzono 14 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Unikatowo wykształcone torfowisko alkaliczne w dolinie rzeki Wel k. Kopaniarzy stanowi ewenement na skalę krajową. Liczne populacje rzadkich, typowych dla mechowisk gatunków roślin, m.in. skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus, jedyna tak liczna w regionie oraz lipiennik Loesela Liparis loeselii. Znajdują się tu stanowiska reliktów polodowcowych m.in. brzozy niskiej Betula humilis, wielosiła błękitnego Polemonium caeruleum i fiołka torfowego Viola epipsila. Oczka wodne Ostoi Koszelewskch i stawy rybne przy rzece Wel są istotnym miejscem rozrodu kumaka nizinnego Bombina bombina. Sama rzek Wel łącząca poszczególne fragmenty obszaru jest ważnym biotopem ichtiofauny.

SDF OSOS Ostoja Welska - pobierz (pdf)OSOS Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH 280015 (około 5,4% powierzchni Welskiego Parku Krajobrazowego)

Obszar obejmuje odcinek rzeki Wel o naturalnym charakterze od Lidzbarku do mostu na rzece pomiędzy Grodzicznem a Mroczenkiem. Dno jest piaszczysto-kamieniste, a rzeka tworzy tu liczne starorzecza i meandry. Rzeka charakteryzuje się bystrym prądem oraz dużym spadkiem, sięgającym na niektórych odcinkach 4 ‰. Między Lidzbarkiem a miejscowością Chełsty rzeka przepływa przez tzw. Las Nadwelski. W pobliżu doliny rozproszone są bagienka śródleśne z mszarem wysoko- i przejściowo torfowiskowy. Na północ od miejscowości Chełsty znajduje się przełomowy odcinek doliny rzecznej o znacznym spadku i krętym nurcie ze stromymi zboczami doliny oraz licznymi bocznymi dolinkami erozyjnymi i źródliskami. Takie ukształtowanie terenu nadaje temu miejscu podgórski charakter. Poniżej przełomowego odcinka rzeka wykorzystuje fragment rynny polodowcowej. Jest to obszar o bardzo zróżnicowanej młodoglacjalnej rzeźbie terenu, gdzie deniwelacje przekraczają 50 m. Rosną tu lasy łęgowe, wilgotne łąki, torfowiska związane z potorfiami i naturalnymi jeziorkami w dolinie rzeki i zagłębieniami wytopiskowymi. Występują tu także kadłubowe zbiorowiska muraw kserotermicznych na zboczach doliny i nasłonecznionych stokach wzgórz. Rzeka Wel na tym odcinku jest bardzo istotną ostoją ichtiofauny typowej dla średniej rzeki krajobrazu młodoglacjalnego. Szczególne znaczenie ma populacja głowacza białopłetwego Cottus gobio. Unikatowy charakter ma występowanie zboczowej postaci grądu (zboczowy las klonowo-lipowy). Łącznie w obszarze występuje 14 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących ponad 14%.

SDF OSOS Przełomowa Dolina Rzeki Wel - pobierz (pdf)OSOS „Dolina Drwęcy” (około 0,39% powierzchni Welskiego Parku Krajobrazowego)

Teren Doliny Drwęcy w Parku znajduje się tuż przy północno-zachodniej granicy Parku między dwoma miejscowość Mroczenko i Grodziczno. Obszar ten obejmuje część rzeki Wel, która właśnie w tym miejscu wypływa już poza granicę Parku. W rozwidleniu rzeki Wel stoją dwa młyny wodne. Pierwszy z nich znajduje się przy prawej odnodze będącej pierwotnym korytem rzeki. Drugi zaś, czynny do dziś, wykorzystuje wody lewego koryta rzeki zwanego Bałwanką. Bałwanka to sztuczny przekop prowadzący do jeziora Fabrycznego. Wieś Lorki zaliczana jest do najpiękniejszych miejsc Welskiego Parku Krajobrazowego. Swoje walory krajobrazowe tereny te zawdzięczają bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu będącej wynikiem intensywnej działalności lądolodu. Dominującą tu rzeźbą terenu jest sandr dziurawy charakteryzujący się licznymi pagórkami i zagłębieniami.

SDF OSOS Dolina Drwęcy - pobierz (pdf)


Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę